Projektstöd till företag – möjligheter inom tema 2 C lanseras t o m 30/10

6 oktober 2019 - Nyhet

I denna programperiod finns det möjligheter för småföretag att ansöka om stöd till mindre, specifika insatser som stödjer företagets egen utvecklingsprocess, men som samtidigt ska syfta till att öka företagarens/familjeföretagets egen sysselsättningsgrad inom företaget. Det går också bra att ha siktet inställt på att anställa personal som en följd av projektinsatsen.

Det finns bara ett fåtal projektmöjligheter för stöd till småföretag kvar inom Växtlust Värmland nu. Vi uppmanar därför företagare med projektintresse att redan under oktober månad 2019 kort sammanfatta sin idé, precisera hur projektet kommer att leda till nya arbetstillfällen / ökad sysselsättningsgrad inom företaget, ange hur ni ser på samverkan enligt leadermetoden inom detta projekt (dvs hur ni kan stärka projektet genom att i något läge samverka med en intresseförening och en offentlig aktör), vilka utgifter i stort projektidén kräver samt hur övriga mål inom det aktuella temat ska uppnås.

Vi startar med att lansera kvarvarande medel till företag inom Landsbygdsfonden tema 2C. Här finns utrymme för 2-3 projekt för max 500 000 SEK i total budget per projekt. Detta belopp får inte överskridas (exkl moms). Det stöd som här kan erhållas är 40 % av total budget dvs max 200 000 SEK.

MÅL 2C : Ökad specialisering av jord- och skogsbruksföretag för nya marknader eller bristmarknader.

Aktuell inriktning ät Projektstöd till företag för specialisering i alla typer av småskaliga jord- och skogsbruksföretag.

De mål som ska beskrivas för att ha möjlighet att ansöka om stödet är följande:

  • Antal nyskapade arbetstillfällen ska mätas (ökad egen sysselsättning inom företaget eller nyanställning åsyftas) samt ange vilken % av en heltid siktet är inställt på.
  • Ange om och i så fall hur företagaren utvecklar en ny gren inom företaget genom projektinsatsen.
  • Denna typ av stöd ska också syfta till att skapa en specialisering inom det sökande företaget, ange vilken typ av specialisering?
  • Denna typ av stöd kan också leda till att ett nytt företag skapas, ange om detta kan vara möjligt och vad ett nytt företag avser om det planeras.

Hur gör man?

Skicka din konkreta och väl beskrivna idé i epost direkt till info@vaxtlust.se senast 30 oktober med bifogad word-fil eller pdf-fil.

Sammanfatta alltså idén på max en A4-sida inkl hur just du ska uppnå de fyra målen ovan med stöd av projektet.

Ange kort de budgetposter du behöver bekosta för att lyckas och som du därför bedömer ska ingå (exkl moms) på sidan 2 i dokumentet.

Ange sist kontaktuppgifter till företaget: Namn, org. eller person nr, adress samt en epost du bevakar löpande och ett mobilnummer där du är anträffbar.

Notera: De utgifter som anges måste vara få (eller samlade inom en offert) och precisa i slutändan pga att totalbudget inte får överskridas och projektet ska genomföras i närtid. Aktiviteten ska slutföras senast inom två år från beslut om stöd. Precisering av utgifterna sker först i samband med den digitala ansökan om stöd, om idén bedöms passa inom strategin.

Leaderstyrelsen (AU) kommer i slutet av oktober ta ställning till inkomna idéer och ge OK för att påbörja en ansökan om projektstöd till er som verkar ha bästa chansen att uppfylla målen. Därefter kommer sedvanlig prövning av ansökan att ske. Tidplanen är snäv!

Beredning av klar digital ansökan sker redan 19/11, beslut planeras på sista LAG-mötet för året 3/12.

Välkommen att presentera ditt företags idé!