Tema 3 A och 3 B Brobyggande och erfarenhetsutbyte – två allmännyttiga projekt lanseras t o m 30/10

6 oktober 2019 - Nyhet

Vi lanserar nu först kvarvarande allmännyttiga medel inom Landsbygdsfonden tema 3. Lämpliga kandidater ges därmed chansen att ansöka om projektstöd till passande projekt som tydligt hör hemma inom Växtlust Värmlands omprövade strategi och där inom tema 3.

Utrymme för två allmännyttiga projekt finns kvar inom tema 3, ett inom tema 3A för högst 690 000 SEK och ett annat inom tema 3B för högst 480 000 SEK.

Vi uppmanar därför intresserade föreningar och organisationer med projektintresse att gå samman och redan under oktober månad 2019 kort sammanfatta er idé, presentera hur ni avser samverka enligt leadermetoden (ideella, privata och offentliga aktörer) inom detta projekt, vilka utgifter i stort idén kräver samt precisera hur projektet kommer att leda till nya arbetstillfällen i bygden eller inom någon av samverkansparterna i projektet samt hur övriga mål inom det aktuella temat ska uppnås.

MÅL 3A: Gränslösa mötesplatser för metod- och produktutveckling.

Inom A bör inriktningen vara endera Gränsöverskridande samarbeten med mottot ”learning by doing”, där intressenter kan ta sig an både problemlösning, nya spännande initiativ och att överföra goda exempel mellan organisationer och kommuner eller Tjänste- och produktutveckling inspirerad av ett mångkulturellt samhälle, där projektet ger sig i kast med vad vi kan lära av varandra svenskar och nysvenskar eller vad andra kulturer kanske saknar i dagens svenska samhälle som kan ge upphov till nya produkter på den inhemska marknaden.

De mål som ska beskrivas för att ha möjlighet att ansöka om stödet är följande:

  • Antal nyskapade arbetstillfällen ska mätas (nyanställning inom någon av de deltagande samverkansparterna är målet, även ökad egen sysselsättning inom något medverkande enskilt företag räknas). Ange vilken % av en heltid siktet är inställt på.
  • Utbildningsinsats i någon form ska ingå, ange inom vad utbildning ska ske och planerat antal utbildade deltagare inom projektet.
  • Denna typ av stöd ska också syfta till att skapa nya nätverk, ange vilken typ av nya nätverk som är möjliga genom er idé?
  • Denna typ av stöd kan också leda till att nya tjänster och/eller nya produkter skapas, ange om detta kan vara möjligt och gällande vad i så fall?

MÅL 3B: Kreativa möten ger miljömässiga mervärden

Inom B är möjlig inriktning enbart Erfarenhetsutbyten inom miljöarbete, naturturism och miljövänliga produkter, där projektet i samarbete med andra ska presentera en plan för att i samverkan genomföra insatser som efteråt kan beskrivas som en insats för miljön. Insatsen kan genomföras i en bygd eller inom de deltagande samarbetsorganisationerna. Miljöinsatsen ska vara betydelsefull och mätbar, kunna beskrivas efteråt och utbildningsmoment till stöd för insatsens beständighet ska vara genomförda.

De mål som ska beskrivas för att ha möjlighet att ansöka om stödet är följande:

  • Antal nyskapade arbetstillfällen ska mätas (nyanställning inom någon av de deltagande samverkansparterna är målet, även ökad egen sysselsättning inom något medverkande enskilt företag räknas). Ange vilken % av en heltid siktet är inställt på.
  • Utbildningsinsatser till stöd för miljöinsatsen i den form den har presenterats ska ingå, ange inom vad utbildning ska ske och planerat antal utbildade deltagare inom projektet.
  • Denna typ av stöd ska också syfta till att skapa nya nätverk, ange vilken typ av nya nätverk som är möjliga och stödjande för ett lyckat genomförande av er idé?
  • Denna typ av stöd syftar också till att nya mätbara, miljömässiga mervärden skapas, ange om detta kan vara möjligt och gällande vad inom inriktningen i så fall?

Hur gör man?

Skicka er konkreta och väl beskrivna idé i epost direkt till info@vaxtlust.se senast 30 oktober i bifogad word-fil eller pdf-fil.

Sammanfatta alltså idén i ett dokument och ange hur just ni ska uppnå målen ovan inom 3A eller 3B med stöd av det projekt ni presenterar.

Ange på sidan 2 i lista de budgetposter projektet bör innefatta för att ni ska lyckas och som ni därför bedömer ska ingå (ange också om ni anger priserna exkl eller inkl moms).

Ange sist samtliga kontaktuppgifter till er organisation: Namn, org nr, adress samt epost och mobil till en utsedd kontaktperson för organisationen, som är anträffbar på mobilen och som bevakar sin epost.

De utgifter som anges på sidan 2 behöver vara tydliga och konkreta och inte innehålla många olika delkostnader (möjligen om de är samlade inom en offert). Ingående utgifter ska vara väl preciserade i slutändan och får inte överskrida ovan angiven budgetnivå. Projektet ska också kunna starta i närtid. Aktiviteten ska planeras slutföras inom två år från ett ev. beslut om stöd. Precisering av utgifterna sker först i samband med den digitala ansökan om stöd, om idén bedöms passa inom strategin och får klartecken om att starta en ansökningsprocess.

Leaderstyrelsen (AU) kommer i slutet av oktober ta ställning till inkomna idéer och ge OK för att påbörja en ansökan om projektstöd till er som verkar ha bästa chansen att uppfylla målen. Därefter kommer sedvanlig prövning av ansökan att ske. Tidplanen är snäv!

Beredning av klar digital ansökan sker redan 19/11, beslut planeras på sista LAG-mötet för året 3/12.

Välkommen att presentera organisationens idé!