Tema 4 A och 4 C Traditionella resurser och nya smarta lösningar – allmännyttiga projekt lanseras

7 oktober 2019 - Nyhet

Vi lanserar nu även vissa särskilda allmännyttiga medel inom Landsbygdsfonden tema 4. Här vänder vi oss särskilt till leaderområdets gröna näringar, era organisationer och lokalavdelningar. Lämpliga kandidater ges därmed chansen att ansöka om projektstöd till passande projekt som tydligt hör hemma inom Växtlust Värmlands omprövade strategi och där inom tema 4, mål A och C.

Utrymme för två allmännyttiga projekt finns kvar inom tema 4A, två projekt för högst 500 000 SEK var och även två allmännyttiga projekt inom tema 4C för högst 650 000 SEK var.

Vi uppmanar därför intresserade föreningar och organisationer med projektintresse att gå samman och senast 15/11 2019 inkomma med kort sammanfattning av er idé, presentera hur ni avser samverka enligt leadermetoden (ideella, privata och offentliga aktörer) inom detta projekt, vilka utgifter i stort idén kräver samt precisera hur projektet kommer att leda till nya arbetstillfällen i bygden eller inom någon av samverkansparterna i projektet samt hur övriga mål inom de aktuella temadelarna planeras uppnås.

MÅL 4A: Nya användningsområden för jordbrukets traditionella resurser – jord och skog.

Inom A bör inriktningen vara endera Utveckla nya affärsmöjligheter inom jord och skog för bättre resursutnyttjande, där intressenter kan ta sig an både problemlösning, nya spännande initiativ och att överföra goda exempel mellan sig inom länet eller landet alternativt inriktningen Kompetensutveckling och nytänkande, där projektet syftar till utbildning för nytänkande företagsutveckling med stöd från lämplig organisation.

De mål som ska beskrivas för att ha möjlighet att ansöka om stödet är följande:

  • Antal nyskapade arbetstillfällen ska mätas (nyanställning inom någon av de deltagande samverkansparterna är målet, även ökad egen sysselsättning inom något medverkande enskilt företag räknas). Ange vilken % av en heltid siktet är inställt på.
  • Antal medverkande företag inom gröna näringar ska anges och är en viktig parameter.
  • Utbildningsinsatser för företag inom de gröna näringarna ska ingå i någon form, ange inom vad utbildning ska ske och planerat antal utbildade deltagare inom projektet.
  • Denna typ av stöd ska också syfta till att skapa nya nätverk, ange vilken typ av nya nätverk som är möjliga genom er idé?
  • Denna typ av stöd kan också leda till att nya användningsområden för de traditionella resurserna tas fram till nytta för de gröna näringarna eller för andra aktörer på marknaden, ange om detta kan vara möjligt och gällande vad i så fall?

MÅL 4C: Öka förståelsen för, bibehålla, återskapa och utveckla biotoper och ekosystemtjänster.

Inom C ska inriktningen endera vara Insatser för att bibehålla, återskapa och utveckla biotoper och ekosystemtjänster, där intressenter kan ta sig an både problemlösning, nya initiativ och att överföra goda exempel mellan de gröna näringarnas aktörer eller mellan gröna näringar och allmänheten inom leaderområdet eller länet alternativt inriktningen Kompetensutveckling och nytänkande, där projektet syftar till utbildning för de gröna näringarnas gällande bevarande av värdefulla biotoper och viktiga ekosystemtjänster med stöd från lämplig organisation. Särskilda ämnen kan vara biodling och pollinering, gynnande av viktiga insekter, återskapa mikrobiotoper på lämpliga platser, hantering av skadeinsekter. Här kan t ex även kolonilottsföreningar, trädgårdsföreningar, studieförbund, naturvårdsföreningar m fl vara sökande, men det förutsätter samverkan med företag inom gröna näringar.

De mål som ska beskrivas för att ha möjlighet att ansöka om stödet är följande:

  • Antal nyskapade arbetstillfällen ska mätas (nyanställning inom någon av de deltagande samverkansparterna är målet, även ökad egen sysselsättning inom något medverkande enskilt företag räknas). Ange vilken % av en heltid siktet är inställt på.
  • Antal medverkande företag inom gröna näringar ska anges och är en viktig parameter.
  • Utbildningsinsatser för företag inom de gröna näringarna ska ingå i någon form, ange inom vad utbildning ska ske och planerat antal utbildade deltagare inom projektet.
  • Denna typ av stöd ska också syfta till att skapa nya nätverk, ange vilken typ av nya nätverk som är möjliga genom er idé?
  • Denna typ av stöd bör också leda till nya insatser för biotoper och ekosystemtjänster, ange om detta kan vara möjligt och gällande vad i så fall?

Hur gör man?

Skicka er konkreta och väl beskrivna idé i epost direkt till info@vaxtlust.se senast 15 november i bifogad word-fil eller pdf-fil.

Sammanfatta alltså idén i ett dokument och ange hur just ni ska uppnå målen ovan inom 4A eller 4C med stöd av det projekt ni presenterar.

Ange på sidan 2 i lista de budgetposter projektet bör innefatta för att ni ska lyckas och som ni därför bedömer ska ingå (ange också om ni anger priserna exkl eller inkl moms).

Ange sist samtliga kontaktuppgifter till er organisation: Namn, org nr, adress samt epost och mobil till en utsedd kontaktperson för organisationen, som är anträffbar på mobilen och som bevakar sin epost.

De utgifter som anges på sidan 2 behöver vara tydliga och konkreta och inte innehålla många olika delkostnader (möjligen om de är samlade inom en offert). Ingående utgifter ska vara väl preciserade i slutändan och får inte överskrida ovan angiven budgetnivå. Projektet ska också kunna starta i närtid. Aktiviteten ska planeras slutföras inom två år från ett ev. beslut om stöd. Precisering av utgifterna sker först i samband med den digitala ansökan om stöd, om idén bedöms passa inom strategin och får klartecken om att starta en ansökningsprocess.

Leaderstyrelsen (AU) kommer direkt i mitten av november ta ställning till inkomna idéer och ge OK för att påbörja en ansökan om projektstöd till er som verkar ha bästa chansen att uppfylla målen. Därefter kommer sedvanlig prövning av ansökan att ske.

Tidplanen är snäv! Beredning av digital ansökan sker så snart OK getts och ansökan finns insänd. Beslut planeras på första LAG-mötet år 2020.

Välkommen att presentera organisations idé!