Årets sista leaderprojekt har fått LAG-beslut

17 december 2018 - Nyhet

I samband med årets sista LAG-möte, som hölls på Sahlströmsgården i Torsby den 14 december, fattades också LAG-beslut om den sista kompletta ansökan om projektstöd inom leader år 2018. Projektet var ett föreningsägt omsorgsfullt planerat projekt hemmahörande i Gräsmark inom Sunne kommuns gränser, som ansökt om stöd inom Landsbygdsfonden för Lokalt ledd utveckling.

Därmed har totalt 12 nya projekt prioriterats av LAG i år. Därtill har två ändringsansökningar från projektägare med pågående projekt godkänts av LAG Växtlust. Samtliga projektägare behöver invänta formella beslut från Jordbruksverket för att kunna ansöka om utbetalning av sina omkostnader, vilket gör att de flesta smyger igång försiktigt före formellt beslut är fattat. Mycket klokt. Det går dock mycket fortare i kön hos Jordbruksverket numera, f n är kön knappt två månader lång, efter att ansökan har skickats vidare från leaderkontoret till Jordbruksverket. Ansökningarna kan sändas vidare först när protokollen är justerade och handläggningen helt klar. Här följer en kort presentation av årets sista projektärende:

Föreningen Utveckling Gräsmark ansöker i projekt Utveckla näringen och inflyttningen till Gräsmark om projektstöd från Landsbygdsfonden. Projektet är ett genomförandeprojekt som bedöms allmännyttigt.

Sökande är en ideell förening som verkar som paraplyorganisation för Gräsmarksbygden och där samlar byalag, andra föreningar och småföretag i utvecklingsfrågor. Med hjälp av den planerade projektinsatsen ska ideella krafter inventera och marknadsföra betydelsefulla attraktioner i den natursköna bygden. De ska också arrangera kunskapsstärkande seminarier, arbeta med informationsspridning på flera sätt och pröva event samt utreda möjligheter att ta fram paketlösningar för turister, personalpool för bygden och locka till inflyttning. Projektet innehåller viss privat finansiering i form av planerade deltagaravgifter, ideella resurser i form av efterskänkt hyra samt ideella timmar. Föreningen har en plan för de ideella insatserna de avser arbeta utifrån.

Projektet planeras pågå under knappt två aktiva år med slutdatum 2021-02-26. Sökt budget omfattar utgifter om 477 540 kr. Finansieringen består av projektstöd, medel från LAG samt Övrig privat finansiering om 5 000 kr.

Jullunch på Sahlströmsgården efter LAG-möte 181214