Fyra nya LAG-beslut fattades före brytdatum 30 september

27 september 2019 - Nyhet

Under ett intensivt heldags LAG-möte på Finnskogen, som hölls i konferensen på Petter Solberg Adventure Center i Mitandersfors den 5 september, fattade Växtlust Värmland beslut om fyra nya projekt. Därtill skedde några smärre justeringar inom tidigare beviljade ansökningar vid det efterföljande mötet den 6 september.

De fyra projekt som erhöll positiva LAG-beslut presenteras kortfattat nedan:

Studieförbundet Vuxenskolan (SV) Värmland ansöker i projekt Hållplats Bygdegården om projektstöd från Socialfonden. Projektet är ett större genomförandeprojekt som bedöms allmännyttigt.

Sökande är en ideell förening (privat). I projekt Hållplats Bygdegården är metoden för det kompetensförstärkande arbetet att förlägga möteslokalen för kursverksamheten på landsbygden. Insatserna riktas främst till målgruppen arbetslösa och de som riskerar bli arbetslösa, men även till anställda som behöver stärka sin kompetens för tryggad försörjning. I projektet vill SV skapa en modell för möten, utveckling och inspiration som ska användas även efter projekttidens slut. Framgångsfaktorn i projektet ska vara att forma nyskapande möten och förmedla vital kunskap för jobb. I projektet sker även en särskild insats tillsammans med Lärcenter i Säffle tätort riktad till arbetslösa utlandsfödda utan gymnasieutbildning.

Projektinsatsen planeras pågå från hösten 2019 till sommaren 2021 med redovisning hösten 2021 dvs med en effektiv projekttid om ca 24 månader omfattande även förberedelsetid och planering inför slutredovisning efter avslutat praktiskt genomförande. Slutdatum är 2021-09-30. Sökt budget omfattar utgifter om 1 921 906 kr. Finansieringen består av projektstöd (67 %), medel från LAG, medel från Säffle kommun, medel från Arbetsförmedlingen samt egen privat finansiering.

 

Arvika Eda Samordningsförbund ansöker i projekt Socialt företagande i Arvika och Eda kommun om projektstöd från Socialfonden. Projektet är ett mindre genomförandeprojekt som bedöms allmännyttigt.

Sökande är ett samordningsförbund (offentlig). I projektet planeras en person anställd av Arvika kommuns Arbetsmarknads- och integrationsenhet (AMI) arbeta 10 % som projektledare. Detta arbete redovisas som en offentlig resurs till stöd för projektet. I projektet genomförs två kooperatörsutbildningar med olika upplägg i samarbete med Coompanion Värmland som tjänsteleverantör. Syftet med projektet är att öka och stärka anställningsbarheten för personer med utanförskap och arbetslöshet, starta fler Arbetsintegrerade sociala företag (ASF) och stödja ökade anställningar i ASF.

Projektinsatsen planeras pågå hösten 2019 t o m hösten 2021 dvs med en effektiv projekttid om ca 26 månader omfattande även förberedelsetid och planering inför slutredovisning efter avslutat praktiskt genomförande. Slutdatum är 2021-11-30. Sökt budget omfattar utgifter om 436 128 kr. Finansieringen består av projektstöd (67 %), medel från LAG och offentliga resurser från Arvika kommun (AMI).

 

Kronans FK ansöker i projekt Klubblokal Kronans FK om projektstöd från Landsbygdsfonden. Projektet är ett större genomförandeprojekt som bedöms allmännyttigt.

Sökande är en ideell damfotbollsförening (privat). Föreningen har under ca ett års tid planerat för en större utvecklingsinsats i bygden, där det första steget består i byggandet av en klubblokal för föreningens framtida verksamhet. För mångas delaktighet och för att hålla nere investeringskostnaden innehåller projektet både ett nära samarbete med lokala företagare och delaktighet från privatpersoner med olika yrkeskompetenser, som tillsammans med företagen genom ideellt engagemang skapar huset. Föreningen ska arbeta för att nå fler idrottsutövare bland ungdomar, nyanlända m fl och även kunna erbjuda företagens arbetskraft fritidssysselsättning.

Projektinsatsen planeras pågå hösten 2019 till december 2020 dvs med en effektiv projekttid om 18 månader omfattande förberedelser och planering inför slutredovisning efter avslutat praktiskt genomförande. Slutdatum är 2021-03-01. Sökt budget omfattar utgifter om 2 144 217 kr. Finansieringen består av projektstöd (67 %), medel från LAG, medel från Arvika kommun, offentliga resurser från Arvika kommun (Teknik i Väst) samt egen och övrig privat finansiering.

 

Värmlands läns landsting (Region Värmland) med Klarälvdalens Folkhögskola som utförare ansöker i projekt Skogsliv om projektstöd från Landsbygdsfonden. Projektet är ett större genomförandeprojekt som bedöms allmännyttigt.

Sökande är länets landsting som numera ingår i Region Värmland (offentlig). Folkhögskolan planerar att i nära samarbete med Värmlands Museum och i samverkan med Karlstads Universitet, Sunne och Torsby kommuner samt med deltagande från Finnskogens företagare, aktiva föreningar och intresserade privatpersoner genomföra projekt Skogsliv. Syftet med projektet är att samla in, bevara och förmedla nya berättelser om Finnskogens natur- och kulturhistoria med särskild vikt på erfarenheter kring ett hållbart liv och kvinnornas roll. I projektet skapas förutsättningar för att med kunskapen om Finnskogens unika kvaliteter som bas lägga grunden för en hållbar tillväxt i den lokala besöksnäringen.

Projektinsatsen i bred samverkan planeras pågå hösten 2019 till december 2021 dvs med en effektiv projekttid om ca 27 månader omfattande förberedelser och planering inför slut-redovisning efter avslutat praktiskt genomförande. Slutdatum är 2022-02-28. Sökt budget omfattar utgifter om 1 587 856 kr. Finansieringen består av projektstöd (67 %), medel från LAG, Region Värmland, Värmlands Museum och Sunne kommun samt offentliga resurser från Värmlands Museum, Karlstads Universitet, Torsby och Sunne kommuner.

Läs mer om andra beviljade projekt HÄR