Inkomna idéer före deadline 20/2 blir nya projekt i vår

10 april 2020 - Nyhet

Programperioden 2014-2020 är nu inne på det sista året för projektbeslut gällande de medel varje leaderområde tilldelades vid strategins godkännande 2016. Den 20 februari 2020 inföll därför Växtlust Värmlands deadline för att presentera nya goda idéer och anmäla intresse till sista årets projektansökningar. Mellan november och januari hade Växtlust då redan fått in 10 nya projektidéer, varav sju nya ansökningar beviljats stöd t o m april månads LAG-möte, medan tre andra ansökningar fortsatt är under bearbetning. Vid beredningsgruppens (BG) möte den 21 februari hade 10 intressenter skickat in 11 idéer. Sju av de nya idéerna som bereddes 21/2 gillades direkt och dessa fick klartecken att fortsätta vidare till ett ansökningsförfarande. Några idéer ytterligare önskade BG kompletterande information om, medan andra idéer tyvärr inte bedömdes kunna stödjas.

Växtlusts tilldelade medel kommer snart att vara helt slut om inget återflöde av projektmedel kommer inför sommaren från projekt som redan lämnat in sina slutredovisningar och fått pengar över. April-juni 2020 kommer utifrån ovan beskriven projekttillströmning att vara mycket intensiv för alla inblandade parter – sökande, personal och styrelse. Arbetet måste fokuseras på att hinna få in kompletta ansökningar så snart som möjligt (sökande), bereda dessa genom LAG:s beredningsgrupp, handlägga alla som går vidare till beslut (personalen) och besluta om de resterande medel vi har till förfogande genom LAG Växtlust. Därtill kommer alla protokoll som efter varje LAG-beslut måste författas, ett för varje enskilt projekt, innan projektet kan sändas vidare till Jordbruksverket för att erhålla ett formellt beslut om stöd. Personalen kommer därför att vara strängt upptagna under denna vår och behöver därför arbeta med såväl förbokade möten som god framförhållning vid behov av support. Detta gäller för såväl nya sökande som för pågående projekt. Det är av stor vikt att vi hinner med allt som behöver verkställas inför styrelsens resterande möten våren 2020. Det sista LAG-mötet inför semestern genomförs 25 juni.

Vi får alla hjälpas åt här – med god framförhållning, glatt humör och idogt arbete efter en välbehövlig påskpaus först!