LAG-beslut om två nya leaderprojekt

2 oktober 2017 - Nyhet

Två nya projekt fick i mitten av september positiva LAG-beslut dvs de blev prioriterade för offentligt stöd av leaderföreningens styrelse. Båda projekten har kommuner som projektägare, är klassade som allmännyttiga och arbetar utifrån trepartnerskapstanken. När en offentlig aktör står som projektägare omfattar projekten oftast externa samarbetspartners i form av både företagare och föreningar, i alla fall när genomförandet ska bedrivas i trepartnerskap.

Det första projektet är ett allmännyttigt projekt som söker finansiering från Regionalfonden. Projektet har fått namnet ”Säffle City 2.0” och projektägare är Säffle kommun. Det huvudsakliga syftet med projektet Säffle City 2.0 är att skapa ett levande centrum i Säffle. Projektet vill också pröva och utforma ett gränsöverskridande utvecklingsarbete. Projektet ska även arbeta fram en ny struktur för framtida centrumutveckling. Den ideella föreningen ELSA är initiativtagare till projektet tillsammans med Säffle kommun, Företagarna, Fastighetsägarna och kultursektorn. Föreningen ska driva projektet med Säffle kommun som projektägare och övriga aktörer som samarbetspartner. ELSA är en förkortning av Ett Levande Säffle Attraherar. Vissa kompetenshöjande insatser för deltagarna sker under projekttiden liksom marknadsföringsåtgärder till stöd för utvecklingsarbetet. Dessutom ges stöd för tjänste- och produktutveckling. Leaderprojektets plan innehåller också medvetet aktiviteter som tar fram hur tydligare kopplingar mellan aktörer i Säffle centrum och aktörer på landsbygden kan göras. Projektet planeras pågå till juni 2019. Total budget ca 950 000 kr varav 200 000 kr är privata medel.

Projekt nummer två som fick positivt LAG-beslut vid mötet i Sysslebäck är ett allmännyttigt projekt som söker finansiering från Landsbygdsfonden. Projektet ”Fiskeresurs i Eda” har Eda kommun som projektägare. Projektet innehåller både förvaltande åtgärder och utveckling av fisket (fiskeresursen) i Eda kommun. Ändrad förvaltning innebär bl a att sammanföra fiskevårdsområdesföreningarna (FVOF) till en fiskekrets och ta fram förutsättningar för ett gemensamt kommunfiskekort. Med en modernare fiskeförvaltning ska ett mer hållbart fiske skapas. Utveckling av fisket innebär bl a att biotopvårdande åtgärder i sjöar och vattendrag för att förbättra lek- och uppväxtområden för fisk ska utföras. Syftet är också att öka tillgängligheten till fiskevattnen och därigenom öka fisketurismen och höja livskvaliteten för besökare och boende. Kunskapsspridning och information om vattenförvaltning och fiske på ett klimatsmart sätt sker inom projektet. Genom projektet vill projektägaren också öka möjligheterna för företag med natur- och fiskeguidesverksamheter att etablera sig i kommunen. FVOF i kommunen ska aktivt delta i såväl kompetenshöjande insatser kring fiskevård och fisketurism som genom praktiskt ideellt arbete. Även företag som bedriver verksamheter inom naturturism eller som har boende att erbjuda involveras i projektet. Projektet planeras pågå till februari 2020. Budgeten omfattar ca två miljoner kr varav en mindre summa privat insats.