Många nya LAG-beslut i november

10 december 2018 - Nyhet

Vid ett långt och intensivt LAG-möte i Monica Zetterlundsmuseets lokaler i Hagfors den 21 november fattade Växtlust Värmland beslut om fem nya projekt samt utökade ett pågående projekt inom Regionalfonden såväl tids- som budgetmässigt. Därtill fick LAG Växtlust presentationer från två projektledare till pågående projekt i Klarälvdalen. Leif Andersson beskrev kort hur långt projekt Utveckling av dressintrafiken kommit i Hagfors. Per-Håkan Häll redogjorde i första hand för projekt Nya FRISKA tag – ger lokal mat på våra fat, som bedrivs i Klarälvdalen inom både Torsby och Hagfors kommuner. Båda projekten pågår med stöd från Landsbygdsfonden.

Här nedan följer korta beskrivningar av samtliga fem nya LAG-beslut. Dessutom ges information om utökningen av det pågående projektet inom Regionalfonden.

Arvika kommun ansöker i projekt IT-guide i Arvika om projektstöd från Socialfonden. Projektet är ett genomförandeprojekt som bedöms allmännyttigt.

Sökande är Arvika bibliotek. De har funnit en intressant licensierad metod ”IT-guide” framtagen av ideella föreningen Enter Sweden, som de vill pröva. Under projektet vill biblioteket genomföra en attitydpåverkande, integrationsinsats för unga människor med invandrarbakgrund, där de utbildas i att guida seniorer med behov av att lära mer om det digitaliserade samhällets möjligheter. Metoden bedöms vara den enda i sitt slag. Den innehåller utbildning i bemötande, datakunskaper, arbete i grupp och om hur arbetsplatser fungerar. Metoden har prövats av andra kommuner med lyckat resultat och planeras nu genomföras inom Växtlusts leaderområde för första gången. Projektet innehåller även kommunal projektledning och ideella timmar.

Projektet planeras pågå under ett aktivt år med slutdatum 2020-02-28. Sökt budget omfattar utgifter om 614 442 kr. Finansieringen består av projektstöd, medel från LAG samt 42 912 kr från Arvika kommun.

Wiksfors Bruk AB ansöker i projekt Wiksfors Bruk Flygel och allmänutrymmen om projektstöd från Landsbygdsfonden. Projektet är ett genomförandeprojekt inom projekttypen projektstöd till företag.

Sökande är ett aktiebolag ägt av fyra personer som också är företagare. De har nyligen köpt det strategiskt placerade gamla bruket för att i samverkan iordningställa ett företagshotell på landet för landsbygdens entreprenörer. Det som förenar dem är att de brinner för utveckling i Långserud och Värmland. Wiksfors Bruk AB:s ägare ser en utvecklingspotential i bruket och möjlighet att skapa en samlingsplats för småföretagare som kan stärka varandra. Flera arbetstillfällen bedöms skapas på sikt genom att brukets kommande hyresgäster kan få god tillströmning av kunder från närbelägna E18. Projektet innehåller främst investeringar i lokalerna såsom anpassning, reparationer och vattenförsörjning inför uthyrning samt allmänutrymmen. Invigning av Wikfors Bruk ingår.

Projektet planeras pågå under ca ett år med slutdatum 2019-12-31. Sökt budget omfattar utgifter om 500 000 kr. Finansieringen består till 40 % av projektstöd från EU och svenska staten och till 60 % av företagets egna medel.

LEWED AB ansöker i projekt LEWED AB Kontor och utrustning om projektstöd från Landsbygdsfonden. Projektet är ett genomförandeprojekt inom projekttypen projektstöd till företag.

Projektet söks av LEWED AB som ägaren LarsEvert Wikholm startade år 2008. Bolagets verksamhet har sedan 2014 varit vilande pga att ägaren under senare år haft anställning i annat ägt bolag, APR Automation i Arvika, med ca 30 anställda. Ägaren planerar gå vidare med nästa steg i sin karriär och startar helt ny verksamhet inom LEWED AB. Fr o m december 2018 anställs ägaren inom bolaget. Svensk husindustri är mycket väl utvecklad jämfört med omvärldens metoder för hustillverkning och behovet av hus är på vissa platser mycket stort. Bolaget ser en unik möjlighet i att leverera svensk teknologi gällande både automation och byggtekniker. Med LEWED:s goda kontakter i USA som utgångspunkt planerar man leverera koncept och kunskap inom området husproduktion. Projektet ska förse bolaget med utrustning för avancerad teknikutveckling, främst för att passa amerikanska marknaden. Företaget planerar för 5-10 anställda med hög kompetens, som behöver bra arbetsmiljö i form av kontor och utrustning.

Projektet planeras pågå under ca ett år med slutdatum 2019-12-31. Sökt budget omfattar utgifter om 499 679 kr. Finansieringen består till 40 % av projektstöd från EU och svenska staten och till 60 % av företagets egna medel.

Torsby kommun ansöker i projekt HiT om projektstöd från Landsbygdsfonden. Projektet är ett genomförandeprojekt som bedöms allmännyttigt. Kommunen står som projektägare i första hand som en likviditetslösning för samarbetsparten, den nybildade näringslivsföreningen ”iTorsby”, som även samverkar med intresseorganisationen Fastighetsägarna samt kommunens och det lokala näringslivets gemensamma näringslivsbolag, Torsby Utveckling AB (TUAB).

Projekt HiT har planerats utifrån de goda förutsättningar för att med gemensamma krafter stärka Torsbys affärsverksamheter, som skapats genom ett nyligen avslutat BID-projekt inom Interreg. Syftet är att stötta och underlätta utvecklingen av små och medelstora handelsföretag som erbjuder bra service och utbud till boende och besökare. Företag som är viktiga för en trivsam centralort och en levande landsbygd, för hela kommunens utveckling och attraktivitet. Projektet innehåller flerårig projektledning och konsultinsatser för arbete inom fyra olika utvecklingsgrenar: 1. Arbete med gemensamt varumärke och profilering. 2. Insatser för nytänkande skyltning och varuexponering. 3. Fördjupade kunskaper och praktiska övningar inom fotografering och filmskapande. 4. Gemensamt skapande och utgivande av filmer för att nå nya kunder, marknader och stärka kommunens attraktionskraft. En ytterligare delaktivitet som sökts godkändes inte utan togs bort ur aktivitetsplan och budget.

Projektet planeras pågå under 2,5 aktiva år med slutdatum 2021-10-31 medräknat väntan på formellt beslut och tid för slutredovisning efter den aktiva fasen. Sökt budget omfattade högre utgifter än vad som beviljades. Beviljad budget omfattar utgifter om 1 814 025 kr. Finansieringen består av projektstöd, medel från LAG, 125 000 kr från Torsby kommun samt övrig privat finansiering uppskattad till 15 000 kr genom deltagaravgifter. Den slutliga finansieringslösningen som här presenterats fastslogs av LAG 181214 vid årets sista möte.

Sunne kommun ansöker i projekt Sagan om Sunne 2.0 om projektstöd från Landsbygdsfonden. Projektet är ett genomförandeprojekt som bedöms allmännyttigt. Kommunen är initiativtagare, får stöd av Fryksdalens Sparbank samt omger sig med flera samarbetsparter inom näringslivet i kommunen som bidrar med ideella insatser.

Genom projekt ”Sagan om Sunne 2.0” vill Sunne kommun skapa ett besöksmål i centrum för att locka besökare till centrum, men också främja samverkan mellan de stora besöksmålen runt om i kommunen och centrumhandeln i Sunne tätort. En mötesplats som tilltalar såväl lokalbefolkning som besökare och lockar till rörelse och kulturupplevelser skapas på ett grönområde vid vattnet.

Ett utpekat stråk ska leda besökaren från mötesplatsen till centrumkärnan. Längs stråket ska skyltar med information om Sunnes historia och kulturprofiler finnas. En ”kulturstig” skapas i centrum som en lättare stadsvandring. De uppskattade ordspråken i rabatterna tas tillvara och ges en roll i marknadsföring via sociala medier. Den fysiska miljön ska kompletteras med digital information genom en app med vandringsstigar på svenska och engelska. Hela Sunne ska bli ett besöksmål, där historien och de befintliga besöksmålen på landsbygden knyts ihop.

Projektet planeras pågå under ett aktivt år med slutdatum 2020-02-28. Sökt budget omfattar utgifter om 1 841 906 kr. Finansieringen består av projektstöd och medel från LAG, 50 000 kr från Sunne kommun samt 100 000 kr i övrig privat finansiering från Fryksdalens Sparbank.

Beviljad ändringsansökan: Det utökade projektet var Säffle kommuns projekt Säffle City 2.0 som genom utökningen förlängdes sex månader till nya slutdatumet 2019-12-31 och tilldelades ytterligare 295 650 kr från Regionalfonden varav Säffle kommun själva bidrog med ytterligare 27 880 kr som medfinansiering och centrumaktörerna med 62 000 kr till i privat finansiering. Det totala budgeten omfattar efter utökningen därmed 1 250 198 kr.

 

Många beslut vid styrelsebordet har det blivit denna höst. Här ett något frostnupet bord.