Nya projekt har fått LAG-beslut

11 juli 2018 - Nyhet

Under maj och juni fattade LAG Växtlust Värmland, dvs leaderföreningens styrelse, positiva beslut om tre nya projekt. Dessa beslut betyder att projekten nu har prioriterats för projektstöd till de insatser de ansökt om stöd till. Det första av dessa tre projekt lades redan i juni i Jordbruksverkets kö till formellt beslut om stöd sedan projektägaren erhållit ett positivt LAG-beslut under styrelsemötet 30 maj.

Projektägare till ett projekt med inriktning ”Kompetensutveckling och nytänkande” inom tema 2 ”Landsbygdens näringar” är Skogsstyrelsen, som är en myndighet för frågor som rör skog. Skogsstyrelsen ska se till att skogen brukas på ett hållbart sätt, så att även framtida generationer kan ha nytta av den. Den lokala förankringen är viktig för Skogsstyrelsen liksom visionen ”Skog till nytta för alla”. Inom regionala projektet Skogsriket Värmland var ett fokusområde Naturturism. Skogsstyrelsen ansöker nu i leaderprojekt Skogsrik turistnäring med växtlust om projektstöd från Landsbygdsfonden med temamålet att ”Stärka de gröna näringarnas konkurrenskraft”.

Projekt Skogsrik turistnäring med växtlust är ett allmännyttigt projekt med ambitionen att utveckla turistföretagen ytterligare, bl a är ett syfte att fler naturturismföretagare ska etableras och att omsättningen ska öka hos turistföretagare som baserar sin verksamhet på natur och skog. Inom projektet ska företagare och blivande företagare inom naturturism erbjudas kompetensutveckling, huvudsakligen i form av affärsutvecklingskoncept.

Projektet vänder sig till fyra olika målgrupper. Företagare som ännu inte är medlemmar i Visit Värmland ek. förening och de intressenter som ännu inte startat upp turismföretagandet är de grupper projektet främst vill nå.  Målen med projektet är ökad lönsamhet hos medverkande företag, kompetensutveckling, ökad dialog mellan skogsbrukare och turistentreprenörer samt ökad förståelse för varandras näringar  Projektet planeras pågå till december 2021. Budgeten omfattar ca 1 445 000 kr varav ca 225 000 kr är medfinansiering från Skogsstyrelsen själva

Vid vårens sista och extrainsatta styrelsemöte 26 juni beviljades Föreningen Växtlust Värmland två egna projektinsatser, som omfattar hela leaderområdet. Dessa båda projekt prioriterades stöd inom Landsbygdsfonden.

Det första gällde en förstudie inom samarbetsåtgärden, projekt Internationell Växtlust – förberedelser, med syftet att förbereda ett större transnationellt projekt inom tema 3 ”Brobyggande och erfarenhetsutbyte” tillsammans med LAG Landecks leaderområde i Österrike. Förstudien behövs eftersom det är av stor vikt att träffas fysiskt före ett samarbetsprojekt skapas. Transnationella samarbetsprojekt uppmuntras av EU-kommissionen och för att ha ekonomiskt utrymme till bl a utbytesresor och värvning av deltagare under planeringsfasen behövs projektet. Småföretagare bl a inom träförädling samt projektägare med lokala produkter eller tjänster i sikte kan vara potentiella deltagare i det kommande större projektet. Projektet är kort och planeras pågå till februari 2019 med målet att då ha ett större samarbetsprojekt beviljat. Budgeten omfattar knappt 200 000 kr.

Det andra projektet är ett s k paraplyprojekt inom tema 5 ”Engagerade aktörer och ideella krafter” och temamål ”Ett stärkt föreningsliv genom utvecklingsinsatser”. Projekt Växtlusts föreningsparaply genomförs av leaderföreningen och administreras av leaderkontoret. Projektet uppmuntrar leaderområdets lokala ideella/civila aktörer att ta del av EU:s utvecklingsmedel och genomföra angelägna insatser för bygdens eller närområdets framtid. Föreningslivet ges möjlighet att delta i paraplyprojektet genom att ansöka om delaktiviteter för max 50 000 kr/styck. LAG förstärker genom projektet föreningslivets medverkan i Lokalt ledd utveckling under programperioden, vilket anses mycket angeläget. Målgruppen för projektet är i första hand föreningslivet, föreningarnas styrelser och andra ideellt verksamma organisationer i de fall de behöver kompetensutveckla någon grupp / medlemskategori eller förbereda ett antal aktiva individer inför att en ny aktivitet ska introduceras inom föreningen / organisationen. I andra hand är civilsamhällets aktörer målgrupp men då krävs även ideella insatser.

Projektet planeras pågå till december 2019 med målet att delaktiviteterna har lett till minst två genomförandeprojekt ägda av målgrupperna vid projekttidens slut samt till 0,5 helårsarbete på längre sikt. Budgeten omfattar 400 000 kr.

Du kan läsa mer om de projekt inom Växtlusts leaderområde som även Jordbruksverket har fattat formella beslut om under Projekt.