I maj besvarade Växtlust-styrelsen slutfasfrågor via Mentimeter

16 maj 2024 - Nyhet

Nu är Växtlust Värmland allt tydligare på väg in i slutfasen av programperioden 2014-2023. I mitten av maj 2024 genomfördes därför en kortare undersökning genom ett antal slutfasfrågor via Mentimeter ställda till leaderstyrelsen. Vi ville få en motvikt till den startfas-utvärdering vi genomförde med både styrelse och personalteam genom Attityd i Karlstad år 2017. Denna gång utformades frågorna av verksamhetsledaren i samråd med ordförande och det var enbart styrelseledamöter som besvarade dem.

Frågorna och uppmaningarna var följande:

Vad tycker du har varit bäst med styrelsearbetet i Växtlust? Nio svarsalternativ fanns. Flest ledamöter ansåg att det varit givande att få bidra till lokal utveckling av leaderområdet liksom att ledamoten kunnat lita på att leaderkontoret gjort ett bra förberedande arbete med projektunderlaget. Näst bäst ansåg ledamöterna vara att styrelsen har varit väl sammansatt och stämningen har varit god liksom att alla har fått komma till tals genom begreppet ”laget runt” (dvs alla har fått lämna sina enskilda synpunkter om respektive projekt före ett beslut har fattats).

Vad tycker du har varit svårast med styrelsearbetet i Växtlust? Nio svarsalternativ fanns även här. Flest ledamöter ansåg här att konsten att i förväg värdera planerat resultat för satsade projektmedel varit den allra svåraste uppgiften. Näst svårast ansågs vara att förstå innebörden av de avtal och regelverk styrelsen ansvarar för tätt följt av svårigheten att granska och bedöma projekten ur olika perspektiv.

Skriv max tre ord som du förknippar LEADERs positiva sidor med. Här var Utveckling det tydligast lysande ordet tätt följt av Landsbygdsutveckling och Gemenskap. Andra tydliga uttryck bland de totalt 32 listade positiva orden var framtidstro, hoppfullhet, engagemang, samarbete, nätverksbyggande, lokalt, bygdeutveckling, möjligheter, positivitet, delaktighet och stolthet tillsammans med en rad andra uttryck.

Skriv max tre ord som du förknippar LEADERs svårigheter med. Här var det klart förhärskande uttrycket Byråkrati i olika former. Därefter följde ordet Administration samt beskrivningar av det problematiska i att utvecklingsmedel ligger hos förvaltningsmyndigheten Jordbruksverket som i sig innebär förståelse för regelverk som kräver hög noggrannhetsnivå, att beslutsväntetiderna generellt är långa och att likviditet hos de sökande behövs pga tröghet i penningflödet.

Sist fick ledamöterna skriva fritt ut hjärtat vad de ville uttrycka. Flera ansåg att det varit intressant och lärorikt att vara en del av leaderområdets arbete och utveckling. Någon noterade också att man aldrig blir fullärd. Den entusiasm, framtidstro och idérikedom som sökande förmedlat i ansökningar inom vårt leaderområde har varit inspirerande och ger energi till att fortsätta arbeta med LEADER. Fler noterade också glädjen i att se projektägare nöjda med att leaderprojektet fungerat väl ända in i mål och glädjen över positiva resultat. Atmosfären i styrelsen och det nätverksbyggande som skett har varit positivt. Alla har fått komma till tals. Ledamöterna har dessutom lärt känna nya människor och andra delar av Värmland än de vanligen haft kontakt med innan. Styrelsen har också varit nöjda med leaderkontorets arbete.

Tack till Växtlust-styrelsen för att ni delat med er av era upplevelser!