Inför Valborg och sköna maj – utvärderingsrapporten levererad. Trevlig läsning!

30 april 2024 - Nyhet

Tisdag den 23 april genomfördes både styrelsemöte och årsmöte inom Föreningen Växtlust Värmland. Både som styrelsens sista punkt och som årsmötets första punkt redovisade företaget Attityd i Karlstad AB sitt nu genomförda utvärderingsuppdrag.

Utvärderingen gällde ideella projektägares upplevelser av leaderprojekt. Alla de 24 projektägare som berördes av uppdraget och som tillsammans ansvarade för 26 genomförda projekt deltog till 100 % i den webbenkät som genomfördes. Stort tack för det!

Sex projektägare deltog också därefter i längre djupintervjuer (en timme) där utvärderarna frågade lite mer ingående om vissa moment av projektprocessen för att få en djupare förståelse för vad som varit extra svårt, om stödet från Växtlust Värmland hade fungerat som det var tänkt för att underlätta projektarbete och projektredovisning samt hur de som nu genomfört ett leaderprojekt hade upplevt ett antal andra moment.

Nu lägger vi ut själva rapporten med tillhörande två bilagor visande webbenkätfrågor och intervjufrågor här nedan, för att alla som önskar ta del av huvudresultatet via vår webbplats ska kunna göra det. Det fullständiga resultatet inkl lämnade kommentarer till ställda frågorna och mötespresentationen från 23 april har delgetts leaderföreningens styrelse, medfinansierande sex kommuner och övriga medlemmar.

Växtlust är mycket glada över att se att de allra flesta ideella föreningar som genomfört leaderprojekt under programperioden 2014-2022 anser att projektstödet (pengarna) har gjort stor nytta, att den byråkratiska strukturen gick att ta sig igenom, att supporten fanns på plats för de som ville ha hjälp av leaderkontoret samt att de flesta efteråt ansåg att det var värt mödan att driva ett leaderprojekt. Många kan också tänka sig att göra det igen, vilket vi är mycket glada för.

Men till förvaltningsmyndigheten Jordbruksverket framförs samstämmigt att leaderprojekt måste bli mindre byråkratiska och att köerna till formella beslut om stöd liksom till beslut om utbetalningar efter redovisning drastiskt måste kortas. Det efterfrågas också ett tydligare fokus på uppnådda resultat hellre än på detaljredovisning av utgifter.

Resultatrapporten kan du läsa HÄR

Webbenkätfrågorna kan du läsa HÄR

Intervjufrågorna kan du läsa HÄR

Om du har frågor är du välkommen att kontakta verksamhetsansvarig eller ordförande. Kontaktuppgifter finner du HÄR

Växtlust Värmland framför också ett stort tack till utvärderarna Frida Malinen och Mikaela Jakobsson hos Attityd i Karlstad AB för ett väl genomfört uppdrag och en tydligt sammanfattad resultatpresentation.