LAG Växtlust informerar – projektramar 2021-22 givna och processen inför 2023-27 startar

1 mars 2021 - Nyhet

Landets leaderområden har genom EU-beslut om förlängd programperiod fått nya möjligheter att bevilja leaderprojekt i två år till, jättekul förstås! Detta för att kunna överbrygga det glapp mellan programperioderna som annars skulle ha uppstått, eftersom nästa programperiod blivit försenad till följd av andra omvälvande händelser i Europa. Dels brexit (Storbritanniens utträde ur EU) och dels Corona-pandemin, som drabbat både Europa och övriga världen hårt sen ett drygt år tillbaka och fortsatt hindrar oss från att träffas och leva som vi är vana vid.

Styrelsebeslut 18 februari

Den 18 februari hade LAG Växtlust (leaderstyrelsen) sitt senaste möte. Då bestämdes vilka projektramar som ska gälla för nya projekt som kan beviljas under år 2021 och 2022 med start i slutet av april. Vid nästa LAG-mötet 17 mars kan ytterligare detaljbeslut fattas när styrelsen då granskar hur väl de först avslutade 25 leaderprojekten inom Växtlusts leaderområde har lyckats bidra till utvecklingsstrategins måluppfyllnad. Leaderområdet omfattar i denna period sex kommuner: Arvika, Eda, Hagfors, Sunne, Säffle och Torsby kommuners geografi och de personer som lever, arbetar och driver olika verksamheter inom detta stora område.

Den befintliga utvecklingsstrategin kan du finna utlagd i den gröna boxen på högersidan i höjd med Idépresentations-avsnittet under denna länk: https://vaxtlust.se/idehantering/ , om intresse finns för att läsa eller bläddra i den. Där finns även en lättsammare broschyr att ta del av, även om den tid som anges för projektframtagning där i är mycket längre än nu är normalt. Under senare år har hela processen kunnat snabbats upp väsentligt och är idag 4-5 månader för första idépresentation till formellt beslut om stöd hos Jordbruksverket. Idag är tiden mer beroende av hur snabba ni själva är från idé till komplett projekt, se de olika stegen nedan. Eventuellt kommer vi att behöva skruva lite på våra möjligheter i den befintliga strategin, främst beroende på att vi nu endast får tillskott av nya medel från Landsbygdsfonden. De lokalt tilldelade medlen vi haft till förfogande från Regional- respektive Socialfonden till Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden är nu slut och lokalt färdigfördelade för vår del.

Vägledning till nya projektmöjligheter inom Växtlust Värmland

Detta gäller nu för projektidéer som en intressent vill pröva för stöd inom Växtlust Värmlands leaderområde. Intressenter mailar info@vaxtlust.se med kort info om idén samt med kontaktuppgifter till den som kan berätta mer om idén. Verksamhetsansvarig Ewa Ryhr Andersson tar kontakt med den som anmält projektintresse och diskuterar idén i turordning. Om idén kan passa in i strategin för tema 2-5 och de principer som ska gälla för projekt inom leaderområdet år 2021-22 ska intressenten först göra följande:

1. Förankra idén i den egna organisationen (beslut i den egna styrelsen) så att det inte råder några oklarheter om att ni är överens om projektintresset först. Detta är mycket viktigt!

2. Ta kontakt med lämpliga parter att samverka med (offentliga, privata och ideella parter i trepartssamverkan är grunden i Leadermetoden och förordas framför mindre samarbeten gällande allmännyttiga projekt). Även projektstöd till företag är möjliga att ansöka om, men endast inom tema 2 och 4. Här gäller det egna företagets behov i första rummet, men idén måste passa inom strategins möjliga insatser och samverkan med andra uppmuntras även här. Just här behöver intressenter med allmännyttiga projektidéer inte skaffa samarbetsintyg men sådana ska ni ta fram i ett senare skede. Glöm därför inte att ta upp detta redan från början med de ni avser samarbeta med. Detta för att det inte heller mellan er och samarbetsparten ska råda några tvivel om vad exakt ni ska samarbeta om i projektet senare.

3. Ansök om fullmakt till Jordbruksverkets e-tjänst och se där till att alla organisationens handlingar inkl bevis om firmateckning, ev. årsmötesprotokoll och ev. stadgar är korrekta, aktuella (högst ett år gamla) och undertecknade.

4. När fullmakten är bekräftat godkänd ska intressenten av sig till leaderkontoret igen. Först då kan en godkänd ansökningsprocess inom Leader starta :). Dessa fyra steg tar i regel en månad att ta sig igenom så börja nu direkt!

  • Formellt öppnande-datum för mottagande av nya steg 1-ansökningar är måndag 22 mars i vecka 12.
  • Växtlust kommer att värna om projektmedel till tema 2-5. Växtlust bör lägga mest medel till tema 2 och 5, men även avsätta medel till tema 3 och 4. Inom tema 2 och 4 ska även medel avsättas för projektstöd till företag.
  • Team 1 är stängt och kommer inte att öppnas igen. De temadelar som var avsedda för Socialfonden inom befintlig strategi kommer inte att användas igen, varken inom tema 1 eller 5.
  • Om någon passande idé presenteras tidigt under våren 2021 som verkar lämplig inom Regionalfondens teman i befintlig Växtluststrategi (delar av tema 2 och 4) finns fortsatt möjligheter att ansöka till Växtlust om en sådan idé, där Växtlust då tillfrågar Jordbruksverket om medel från centralpotten till ett sådant projekt (f n ca 11 miljoner kvar där).
  • Båda sorters projekttyper ges stöd under 2021-22 också dvs såväl allmännyttiga projekt (max 100 % i stöd) som projektstöd till företag (max 40 % i stöd) är möjliga att söka
  • Ett maxtak om 800 000 kr i offentligt stöd sätt nu (som i f g programperiod). Den nivån ger ett förväntat resultat om ca 1,0 skapad heltidstjänst per projekt i den samarbetsgrupp som arbetat med projektet i denna programperiod enligt Växtlusts kriterier. Om sökande presenterar en större projektbudget än så måste övrig del av budgeten finansieras av privata pengar (inte ideellt värderad tid). Den ideella tidens värde kommer därutöver. Ideell tid värderas som 220 kr/timme från 16 år och uppåt och såsom 50 kr/timme för 13-15-åringar. Barn kan inte bidra med ideellt värderad tid för ideellt arbete.
  • Projekttiden för nya projekt fr o m våren 2021 begränsas till två års genomförandetid för projekt som beslutas av LAG Växtlust senast i september 2021. Därefter medges kortare genomförandetid för att hinna avsluta alla nya projekt beviljade under 2021 och 2022 senast den 30/9 2023.

Processen inför nästa programperiod – 2023-2027

Angående processarbetet inför framtagandet av en ny utvecklingsstrategi för nästa programperiod 2023-2027 som nu påbörjas har vi upphandlat ett företag som ska agera samordnande skrivarfunktion och samarbetspart till leaderstyrelsen under arbetet som löper mars till oktober 2021. Den utsedda aktören är ett team från Ludvig & Co i Karlstad bestående av tre konsulter boende inom leaderområdet. Vi håller startmötet mellan Växtlust och Ludvig i mitten av mars.

Uppdraget består, förutom av att samordna det partnerskap som f n består av 14 olika kommuners och organisationers kontaktpersoner och i slutändan utforma den nya strategin, också av att stödja processarbetet som sådant. Samverkan mellan offentlig, ideella och privata aktörer inom leaderområdet ska underlättas, så vi kan samordna våra olika bidrag till processens olika steg: faktainsamling, gjorda erfarenheter, synpunkter, medskick och förslag till förändringar inför framtidens konstaterade trender gällande landsbygdsutveckling och områdets lokala behov utifrån den statistikfakta vi får oss till del och den SWOT vi börjar arbetet med att ta fram i slutet av mars.

Under försommaren och sommarmånaderna hoppas vi kunna samla till lokala möten i fysisk form ute i bygderna i de sju kommuner som visat intresse för att skapa nästa utvecklingsstrategi (där ingår förutom de sex kommunerna ovan även Munkfors kommun), för att på så vis få en bredare bas av medskick från lokala aktörer från det berörda området i vår ryggsäck inför den slutliga skrivningen. Skulle detta bli omöjlighet planerar vi bjuda in till flera digitala möten där synpunkter kan lämnas istället. Vi ser gärna att lokala aktörer utanför partnerskapet t ex landsbygdsbor i arbetsför ålder, ungdomar och pensionärer med livserfarenhet delger oss sin syn på vad som behövs för att hålla landsbygden levande, attraktiv och utvecklad i takt med behoven framåt 2030 på dessa kommande möten. Tänk gärna ut vad som skulle passa bra in i de lokala bygdeplaner ni redan har tagit fram eller de ni planerar besluta om under 2021 som komplement till lokalt framtagna kommunala planer. Fundera också redan nu i er förening på hur ni önskar agera för bättre förutsättningar på landsbygden om projektmedel finns att söka från 2023 till landsbygdsutveckling genom Leader.

Välkomna att höra av er vid intresse av att presentera en ny projektidé!

info@vaxtlust.se eller 073-097 55 11 (Ewa Ryhr A, verksamhetsansvarig)