Uppdaterad information om projektmedelsläget, nästa deadline och leaderkontorets tillgänglighet

16 januari 2020 - Nyhet

Det nya decenniets första månad har inletts väldigt milt, nästan som om våren vill tränga undan vintern redan nu, märkligt. Växtlustkontorets personal arbetar dock uteslutande intensivt med pappersarbete under januari månad. Vi hinner därför vanligen inte uppfatta så många av dessa tidiga vårtecken… Det vi däremot är klart medvetna om är att vi nu närmar vi oss slutet på programperioden 2014-2020 med stormsteg. Därför tar också möjligheten att ansöka om nya leaderprojekt inom Växtlust Värmlands leaderområde snart slut. Växtlustområden består som bekant av sex kommuners geografiska område i västra och norra Värmland: Arvika, Eda, Hagfors, Sunne, Säffle och Torsby och ännu finns chansen att ansöka om vissa typer av projekt kvar. Bor du i eller bedriver du verksamhet inom just detta geografiska område kan det vara värt att läsa budskapet vi förmedlar nedan.

Den 20/2 har Växtlust satt en deadline för nya idépresentationer år 2020. Detta är det första tillfället som lanseras under det sista beslutsåret för projekt i den pågående programperioden. Just nu har vi inga fler planerade deadlines. Om du som företagare, din organisation eller din förening är intresserad av de projektmedel som finns kvar just nu se då verkligen till att ha skickat in en kort projektbeskrivning till leaderkontoret absolut senast den 20 februari på info@vaxtlust.se. Alltså missa inte detta datum om ni vill sätta guldkant på tillvaron, för då kan det vara för sent 😊.

Här följer det dagsaktuella läget gällande projektmedel inom Växtlusts teman i strategin:

Tema 1

  • Växtlusts sociala tema 1 är helt slut sen i september 2019. Här kan ingen söka några stöd längre.

Tema 2

  • Växtlusts turistiska tema 2 har något lite projektstöd kvar för enstaka mindre insatser kopplade till aktiva företags utvecklingsidéer (där maximalt 200 000 kr i stöd kan sökas, om ett enskilt företag har passande planer för en total budget om högst 500 000 kr exkl moms och bedriver verksamhet inom Växtlusts leaderområde). Stödnivån är alltså 40 % medan företaget själv får stå för 60 %. Tema 2C har lanserats här på webbplatsen förut (se nyhet från november 2019). Här finns just idag lite medel kvar. Idéer är dock på väg in. Senast vid deadline 20/2 bedöms därför även tema 2 ha ansökningar inne som söker de medel som finns kvar i tema 2. Alltså är även detta tema inom kort slut.

Tema 3

  • I Växtlusts typiska samarbetstema 3 finns det just nu en projektstödsmöjlighet kvar som inte är beslutad. En intressent som inkom med sin ansökan i slutet av november har dock inom kort en komplett ansökan klar att presentera för leaderstyrelsen inför beslut. Om detta projekt faller LAG Växtlust i smaken då är tema 3 också helt slut. Besked om detta har vi redan i v 6.

Återstår att kort beskriva läget för våra återstående två teman, där det tidigare funnits mest projektmedel kvar: Tema 4 (olika miljöinsatser kopplade till landsbygden) och Tema 5 (utvecklingsinsatser inom föreningslivet).

Växtlust fick under december och direkt efter årsskiftet in flera nya projektbeskrivningar gällande vårt miljöinriktade tema 4. Tack för dessa konkreta och bra idéer kopplade till olika landsbygdsinsatser!! Inom kort bedömer leaderkontoret därför att det kommer att finnas mycket begränsat med projektmedel kvar att ansöka om även inom tema 4 som helhet.

Tema 4 del 1 (A och B)

  • Inom temats två första kategorier: 4A (ny användning av jord och skog) och 4B (kultur, natur o öppna landskap) samt affärsmöjligheter och tjänsteutveckling kopplade till 4A och 4B har redan ett flertal intressenter aviserat intresse, beskrivit sina idéer och fått arbetsutskottets gillande att gå vidare med konkreta projektansökningar. Här ser det därför ut som att fler möjligheter knappast får plats. Om det ska finnas en enda chans till stöd inom just dessa båda kategorier måste därför en konkret och passande ny idé presenteras senast den 20/2, tänk på det! Tema 4A och B lär inom kort ta slut.

Tema 4 del 2 (C och D)

  • Inom övriga två kategorier: 4C (främjande av biotoper och ekosystemtjänster) och 4D (smarta lösningar gällande intressanta miljöinsatser) finns också intressenter som aviserat intresse, beskrivit sina idéer och fått arbetsutskottets gillande att gå vidare med konkreta projektansökningar. De arbetar nu för fullt med att snabbt komma igång med sina ansökningar. Här kan ett par ytterligare insatser få plats. Viktigt här är att tänka igenom vem som kan vara intresserad som projektägare. Det behöver vara en organisation som klarar likviditeten i projektet. Den sökande ska också agera enande kraft för påtänkt allmännyttigt projekt samt kunna beskriva hur ett kommande samarbete med flera aktörer ska gå till. Projektet ska gynna biotoper värda att bevara och/eller understödja viktiga ekosystemtjänster i vår natur (tema 4C) eller inriktas mot spännande samarbeten för att tydliggöra smarta miljöinsatser på landsbygden som gynnar flera verksamheter (tema 4D). Det är viktigt att här presentera idén så att det tydligt framgår hur samtliga inblandade parter kan bidra med sina kunskaper och utföra olika insatser i ett gemensamt projekt till nytta för flera.

Verksamhetsansvarige Ewa Ryhr Andersson kommer att bistå med muntlig support till intresserade som önskar få närmare beskrivet vilka de kvarvarande möjligheter inom tema 4 konkret är före en skriftlig idépresentation bör skickas in till aviserad deadline i v 8 (20/2). Sådan support ger Ewa från v 6 och framåt.

 

Slutligen vill vi flagga för att det just nu finns projektmedel kvar inom alla tre kategorier inom Växtlusts föreningsinriktade tema 5.

Tema 5 (A, B och C)

5A

  • Inom tema 5A är tanken att fem aktörer ska kunna ansöka om högst 100 000 kr var till egna leaderprojekt (som förstås kan förmeras av föreningens egna privata medel, men inte av andra offentliga medel). Fokus är här att de projekt som ges projektstödet ska genomföra olika stärkande insatser för föreningslivet och ha en vilja att planera för utveckling av sin bygd t ex initiera nya intressanta samarbeten, effektivisera styrelsearbetet och skapa nya aktiviteter som kan förbättra föreningarnas ekonomi. Om få ansökningar kommer in kan styrelsen välja att låta färre sökande ansöka om något större projektbudget istället. Observera att tanken i tema 5A alltså är att ge föreningslivet stöd till annat än rena investeringsbehov!

5B

  • När det gäller utbildningsinsatser för föreningslivet och civilsamhällets aktörer (5B) sker ansökan om medel (högst 50 000 kr/sökande) direkt till ett redan skapat projekt, Växtlusts eget föreningsparaplyprojekt, som då hanterar en sådan ansökan hos leaderkontoret. Här är det också bråttom att få in ansökningar, eftersom utbildningsinsatserna behöver genomföras under våren och sommaren 2020. Även här tar vi emot intresseanmälningar under februari månad 2020, i en första omgång t o m 20/2. Den förening som ansöker om utbildningsstöd bör ha ett konstaterat och konkret presenterat behov samt inom kort kunna ange vilka som ska utbildas för en kostnad som totalt ligger mellan 10 – 50 000 kr inkl moms att genomföra. Det är välkommet att även tänka samverkan här och därmed kunna utbilda personer från flera föreningar på en gång. En part måste dock stå som sökande av en s k utbildande delaktivitet inom föreningsparaplyprojektet.

5C

  • Tema 5 C har tagits fram för föreningsinitiativ där insatser för att stärka folkhälsan i en bygd eller för för att stärka hälsan knutet till ett särskilt sammanhang där ideella krafter utgör basen står i fokus. Hur det ska gå till är upp till er intressenter att beskriva 😊. Här finns ett utrymme om ca 275 000 kr kvar att ansöka om för en eller flera intressenter.

Välkomna inom såväl 5 A som 5B och 5C med nya utvecklingsidéer från föreningslivet och bygderna!

 

Leaderkontorets support

Vi står nu inför vecka 4 och 5 i januari och då kommer det tyvärr att vara svårt att nå leaderteamet per telefon. Detta eftersom vi just nu är strängt upptagna av projektredovisningar, leaderföreningens bokslutsarbete samt med att ge support till projektägare med pågående projekt. Vi genomför tisdag 21/1 en utbildning för projektägare i ansökan om utbetalning, för att lära ut hur de rekvirerar utgifter för projekt som under hösten 2019 påbörjat verksamheten runt om i leaderområdert. Av hänsyn till det arbete som måste bli klart och därmed ska prioriteras under januari månad öppnar vi inte upp för support till nya intressenter med nya idéer förrän i v 6 dvs i början av februari. Ni är däremot självklart välkomna att skicka e-post till info@vaxtlust.se för att boka tid för telefonsupport fr o m v 6.

Vi uppmanar nu intresserade inom leaderområdet att uppmärksamma Växtlusts kommande projektidé deadline och höra av er senast 20 februari vid intresse! Vi hörs!

// Växtlustkontoret