Äpplet i Centrum

Projekt

Detta fokusprojekt inom Landsbygdsfonden genomförs på landsbygden i Arvika med odling och kunskap om äppelodling som kärnan i relativt ny förenings aktivitetsplan. Ett besöksmål skapas och viss forskning kommer att bedrivas tack vare odling av speciella äppelsorter.

LAG Växtlust Värmland motiverade sitt beslut så här:

Äpplet i Centrum är ett allmännyttigt projekt som uppvisar stort engagemang från hela projektgruppen, där ett budskap om livskvalitet och odlingstradition sammanvävs med en önskan om att sätta bygden på kartan och locka till inflyttning. Projektets samarbete med Nationella genbanken kommer att gynna utveckling och bevarande av de värmländska äppelsorterna.

Information

 • Projektägare: Äppeldalen i Östra Rud (förening)
 • Projektnamn: Äpplet i Centrum (Jnr 2016-2559)
 • Kontaktperson: Emil Eriksson (ordförande)
 • Telefon: 070-226 28 68
 • E-post: info@appeldalen.se
 • Ansökningsdatum: 11/04/2016
 • Prioriterat av LAG: 12/09/2016
 • Formellt beslut SJV: 24/02/2017
 • Planerat slutdatum: 31/12/2019
 • Total budget: 590 568 SEK
 • Varav offentligt stöd: 96,55 %
 • Aktuell fond: Landsbygdsfonden

Syftet med projektet är att främja odling, konsumtion, kännedom om och spridning av lokalproducerade och giftfritt odlade äpplen. Projektet syftar även till att levandegöra landsbygden, stärka gemenskapen och göra äppelodlingen till ett attraktivt utflyktsmål och en träffpunkt. Dessutom skall projektet fungera i utbildningssyfte, anknyta till forskning inom pomologin och odlingen användas som en genbank för såväl gamla som nya äppelsorter.

Målet med projektet är att kunskapen om äppelodling och skötsel har ökat, genomföra en äppeldag, utökning av odlingen och utbilda kursdeltagare.

Mål på längre sikt är att ge upphov till nya årsarbetstillfällen inom de samverkande företagen, utbilda 150 deltagare, ge upphov till tre nya tjänster samt att skapa en genbank, som även är en insats för biotoper och en ekosystemtjänst.

Projektaktiviteter. Projektet består av forskning, genomförande av äppeldag, markbearbetning vid äppelodling och iordningställande av området, projektledning, marknadsföring, kurser och studieresor.