Intressant samverkan mellan Säffle kommun och Företagarna ska ge fler företagare

Projekt

Företagsamma Säffle är ett allmännyttigt projekt som genomförs med stöd från Landsbygdsfonden av Säffle kommun i nära samverkan med Företagarna Säffle med syftet att fånga in nya idéer och entreprenörer och ge dessa stöd på sin väg fram. Målgruppen är i huvudsak privatpersoner med idéer, men även företag som bär på nya idéer eller befinner sig i ett förändringsskede utgör en målgrupp. Företagarna Säffle har konstaterat att det idag inte finns någon möjlighet och ingen metod, för att fånga upp nya idéer som behöver stöd i sitt förverkligande inom Säffle kommun. Att ge företag stöd i en förändringsfas är också mycket viktigt. I den ordinarie kommunala verksamheten finns f n inte kapacitet för uppsökande eller uppmuntrande arbete bland idébärare. Entreprenörer med idéer eller problem de vill diskutera söker sig av tradition inte till kommunen för råd. Genom befintligt nätverk bestående av föreningen Företagarna Säffles medlemmar ges stöd i riktning mot nya företag och ökad sysselsättning utifrån den arbetsmodell som ska prövas under projekttiden

LAG Växtlust motiverade sitt beslut så här:

Företagsamma Säffle är ytterligare en särskild insats på temat näringslivsutveckling i Säffle, här med fokus på ett aktivt samarbete med Företagarna Säffle. Genom projektet ges främst privatpersoner som bär på idéer stöd i sin idéutveckling och om intresse finns uppmuntras idébärare till att starta eget företag. Även befintliga företag som söker stöd hos andra företagare i ett idéutvecklingsskede passar inom projektet. En planerad arbetsmodell ska testas och utvärderas och vid behov omformas till en fungerande modell. Samarbete kan även ske med t ex LRF-avdelningar och byalag, för att sprida projektets nya möjligheter inom kommunen till deras medlemmar. Projektet omfattar inte primärproducenters råvaruproduktion, inte heller egen förädling av råvaror till livsmedel. Säffle kommun är projektägare och tillhandahåller lämplig projektledare. Företagarna Säffle deltar aktivt i arbetsmodellen och för att styra och leda projektet mot uppställda mål. LAG bedömer sannolikheten att uppställda mål kan nås som troliga och att antal arbetstillfällen som på sikt kan skapas som rimliga.

Information

 • Projektägare: Säffle kommun
 • Projektnamn: Företagsamma Säffle
 • Kontaktperson: Bengt Larsson (projektledare)
 • Telefon: 0533-68 14 07
 • E-post: bengt.larsson@saffle.se
 • Ansökningsdatum: 09/06/2017
 • Prioriterat av LAG: 07/11/2017
 • Formellt beslut SJV: 29/03/2018
 • Planerat slutdatum: 28/02/2020
 • Total budget: 1 314 021 SEK
 • Varav offentligt stöd: 98,17 %
 • Aktuell fond: Landsbygdsfonden

Syftet med projektet är skapa ett robust och innovativt näringslivsklimat som får nya idéer, kompetenser och företag i området att blomstra. Utvecklingsmöjligheterna för nya och befintliga entreprenörer i Säffle kommun ska ökas och företagen ska gynnas av ett starkt nätverk.

Målet med projektet är att vid projekttidens slut ha utarbetat en väl beprövad och fungerande modell för hur Säffle kommun tillsammans med sina företagare kan arbeta för att öka entreprenörskapet och skapa ett robust och attraktivt företagsklimat.

Aktiviteterna i projektet består i personal, projektledare, ekonom och kommunikatör inkl resor för egen personal samt övriga kostnader för marknadsföring, möten, företagsbesök, köpta tjänster från företagare och konsulter som bistår idébärare och företag i sina utvecklingsprocesser samt utvärderingsarbete.