Transnationellt samarbetsprojekt omfattar lokal innovationsprocess och erfarenhetsutbyte mellan Sverige och Österrike

Projekt

Internationell Växtlust – the Swedish part of ”Smart Region Innovation Driver” är ett allmännyttigt projekt som genomförs med projektstöd från Landsbygdsfonden. Projektet är transnationellt, bedrivs inom samarbetsåtgärden och omfattar hela leaderområdet. LAG Växtlust Värmland har genom en förberedande förstudie funnit lämpliga partners till detta transnationella samarbetsprojekt. där LAG Landeck i Österrike tagit sig an rollen som koordinerande leaderområde s k ”Lead Partner”.

Landeck är ett gränsområde där flera partners ingår på liknande sätt som Växtlust gränsar till Norge. Deras önskemål om jämförelser av arbetssätt och Växtlusts om utbytesresor stämmer utifrån vad Växtlusts strategi möjliggör. Lokala innovativa insatser ska ingå i projektet. Växtlust samarbetar med partnern LAG Landeck i första hand, men det har visat sig lämpligt att även knyta ytterligare partners till projektet, vilka framgår av ansökan.

LAG Växtlust motiverade sitt beslut så här:

Internationell Växtlust – the Swedish part of ”Smart Region Innovation Driver” är ett väl beskrivet och tydligt projekt som visar ambitionen att bidra med insatser inom arbetsfältet innovation. Projektet utför lokala processaktiviteter och utbytesresor samt jämför tre innovativa ”case”, olika multifondslösningar och synen på Smart Villages-koncept. De deltagargrupper som planeras bli involverade i respektive år förväntas bestå av en mix av entreprenörer, företagare och tjänstemän med intresse för innovativt och lösnings-fokuserat arbete. LAG slår fast att det är av stor vikt att tro på sina egna uppsatta mål med projektverksamheten och bedömer därmed att det är sannolikt att nå projektmålet. Målen på lång sikt om ett nytt årsarbetstillfälle, ännu en framtagen tjänst eller produkt samt goda relationer inför kommande samarbetsinsatser nästa programperiod bedöms också rimliga.

 

Information

 • Projektägare: Föreningen Växtlust Värmland
 • Projektnamn: Internationell Växtlust - the Swedish part of "Smart Region Innovation Driver"
 • Kontaktperson: Ewa Ryhr Andersson (projektledare)
 • Telefon: 073-097 55 11
 • E-post: ewa.ryhr.andersson@vaxtlust.se
 • Ansökningsdatum: 27/08/2018
 • Prioriterat av LAG: 05/10/2018
 • Formellt beslut SJV: 18/01/2019
 • Planerat slutdatum: 30/06/2021
 • Total budget: 1 400 796
 • Varav offentligt stöd: 100 %
 • Aktuell fond: Landsbygdsfonden

Syftet med projektet är dels att utbyta erfarenheter mellan entreprenörer och tjänstemän i de ingående ländernas leaderområden med tillhörande gränstrakter till andra länder vid utbytesresor. Dels är ett lokalt syfte i Växtlustområdet att lära mera om innovativa angreppssätt vid utveckling av nya produkter och tjänster (lokal/regional del), men även att utbyta erfarenheter mellan länderna om innovativt arbete och kreativa problemlösningar för landsbygdsområden. Ytterligare syften är att diskutera Smart Villages-konceptet och jämföra ländernas multifondslösningar.

Målet med projektet är att Växtlust ska ha genomfört två utbytesresor från Sverige samt ha tagit emot två delegationer från samarbetsländerna i liknande utbytesresor. Projektet ska också ha genomfört ett lokalt arbete för att förbereda innovativa skapandeprocesser i minst en blandad grupp med deltagare representerande företagare, entreprenörer, projektledare och/eller tjänstemän. Målet är att ta fram minst en tjänst eller en produkt i någon form med stöd av det innovativa processarbetet vid projekttidens slut. Målet är också att ha skrivit ner några slutsatser kring hur multifondslösningen har tillämpats i en jämförelse mellan samarbetsländerna Sverige/Österrike samt Växtlusts uppfattning om att införa SMART Villages – konceptet inom Lokalt ledd utveckling. Syfte och mål med projektet framgår också i ansökan.

Aktiviteterna i projektet består i huvudsak av projektledning samt ansvarig LAG-ledamot för LAG-utbyten inkl resor med egen bil, p-avgifter, traktamente, flyg- tåg- och bussresor samt logi utomlands, förtäring och lokaler vid intressentmöten, marknadsföring inklusive köpta tjänster för processledning och textöversättning samt avgifter och gåvor till besöksvärdar utomlands.