Insatser för fler Torsbybor i jobb inom gröna näringar

Projekt

Nya Friska tag ger jobb i lag är ett allmännyttigt fokusprojekt inom Socialfonden som genomförs inom Torsby kommun. Stödet är sökt för att vägleda och utbilda människor som står långt ifrån arbetsmarknaden i syfte att de ska kunna erbjudas arbete, praktik eller uppmuntras att ansöka till utbildning inom de gröna näringarna.

LAG Växtlust Värmland motiverade sitt beslut så här:

Detta är ett bra och tydligt beskrivet projekt med goda förutsättningar att nå planerat goda resultat. Utmaningen består i att rikta sig till individer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Deltagarna kan ta väsentliga steg framåt. Projektet tar initiativ till och har ambition att skapa ett röjlag, som efter utbildning och praktiska övningar lagt grunden för ett kommande värdefullt och efterfrågat yrkesarbete. Aktiviteter med syfte att locka andra naturintresserade arbetslösa att inspireras till utbildning och arbete inom de gröna näringarna ingår också. LAG bedömer att projektägaren bör rekrytera brett bland alla kategorier arbetslösa.

Information

 • Projektägare: Torsby kommun
 • Projektnamn: Nya Friska tag ger jobb i lag (Jnr 2016-7404)
 • Kontaktperson: Per-Håkan Häll (projektledare)
 • Telefon: 073-201 09 71
 • E-post: per-hakan.hall@torsby.se
 • Ansökningsdatum: 18/11/2016
 • Prioriterat av LAG: 30/03/2017
 • Formellt beslut SJV: 08/09/2017
 • Planerat slutdatum: 30/06/2020
 • Total budget: 1 524 295 SEK (utökat och förlängt genom omprövning 2018-10-05)
 • Varav offentligt stöd: 100 %
 • Aktuell fond: Socialfonden

Syftet med projektet är att stötta personer som står långt från arbetsmarknaden genom att inspirera och informera om olika utbildnings- och jobbmöjligheter inom den gröna sektorn. Syftet är också att erbjuda korta kompetensutvecklingsinsatser för personer som senare kan erbjudas anställning.

Målet med projektet vid projektets slut är att ca 25 deltagare från olika kategorier inom lokalbefolkningen har deltagit i projektets olika aktiviteter och att en majoritet av dessa ska känna att de utvecklats och kommit ett steg närmare arbetsmarknaden.

Aktiviteterna i projektet består i att anställa arbetsledare och projektledare som leder arbetet i fält och ansvarar för redovisningsarbetet, utse styrgrupp för projektstyrning med samverkande föreningar inkluderade och projektgrupp för fler kompetenser, bredare kunskap och kontaktnät.

I projektets steg 1 ges ett trettiotal deltagare möjlighet till bred information om olika yrkesval inom området skogsbruk, naturvård, miljö och turism. I steg 2 erbjuds ca 10 deltagare som går vidare inom projektet utbildning för personbilskörkort och 5-8 personer erbjuds också utbildning i röjning med sikte på kommande arbete i ett röjarlag.