Centrumutveckling ur föreningsperspektivet med landsbygdsmedverkan

Projekt

Säffle City 2.0 är ett allmännyttigt projekt inom Regionalfonden som genomförs i centrala Säffle. Projektet genomförs av Säffle kommun som en del i det strategiska arbetet med en hållbar utveckling av Säffle centrum. Centrumföreningen ELSA är initiativtagare och ska ses som genomförare av projektet. Huvudmålgrupper är företag, fastighetsägare och föreningar i Säffle centrum. Under projektet knyts aktörer från landsbygden till projektets olika aktiviteter, för att skapa nya relationer till huvudmålgrupperna och för att utveckla nya typer av erbjudanden till kunderna. Kopplingen mellan stad och land är därför tydlig.

LAG Växtlust Värmland motiverade sitt beslut så här:

Säffle City 2.0 är en särskild insats på temat näringslivs-utveckling i Säffle med fokus på centrumutveckling och en samtidig omorganisering av initiativtagande föreningen ELSA. I projektet stärks de deltagande företagen främst genom kurser i styrelsearbete, moderna marknadsföringsmetoder och aktiviteter för nyskapande produkt- och tjänsteutveckling. Samarbetsformer utvecklas där föreningslivet och landsbygdsaktörer också ges plats, för att stimulera nytänkande och gränsöverskridande insatser. Projektet har för avsikt att locka fram intresse för Säffles innerstad, erbjuda företagen stimulerande tillväxtskapande insatser men också att arbeta för bättre förutsättningar för fler centrumföretag att känna glädje och hoppfullhet i vardagen. Säffle kommun är projektägare och tillhandahåller lämplig projektledare. Föreningen ELSA:s styrelse deltar aktivt för att styra och leda projektet mot uppställda mål. LAG bedömer sannolikheten att uppställda mål kan nås som troliga och att antal arbetstillfällen efter sänkt ambitionsnivå till vad som på sikt kan skapas som rimliga.

 

Information

 • Projektägare: Säffle kommun
 • Projektnamn: Säffle City 2.0
 • Kontaktperson: Katrin Steverding (projektledare)
 • Telefon: 0533-681507
 • E-post: katrin.steverding@saffle.se
 • Ansökningsdatum: 31/01/2017
 • Prioriterat av LAG: 15/09/2017
 • Formellt beslut SJV: 06/02/2018
 • Planerat slutdatum: 31/12/2019
 • Total budget: 1 250 198 SEK (utökat och förlängt efter omprövning 2018-11-21)
 • Varav offentligt stöd: 79,04 %
 • Aktuell fond: Regionalfonden

Syftet med projektet är främst att skapa ett levande centrum i Säffle. Syftet är också att utveckla och uppdatera samverkansformerna centrumföretagen emellan, där även landsbygdens aktörer involveras i utvecklingsprocessen.

Målen med projektet är att en hållbar handlingsplan för utveckling av Säffle centrum har producerats samt att en ny struktur för centrumutvecklingen i Säffle har initierats, vilket innebär införandet av ett gränsöverskridande arbetssätt och bildandet av en ny organisation.

Aktiviteterna i projektet består i projektledning, ekonomiarbete, konsultkostnader, workshops, marknadsföring kompetensutveckling samt utvärdering.