Skogsprojekt skapar förståelse mellan företagargrupper

Projekt

Skogsrik turistnäring med växtlust är ett allmännyttigt projekt som genomförs med stöd från Landsbygdsfonden. Syftet med projektet är att etablera nätverk, kontakt och dialog mellan turistföretagare och skogsföretagare. Sprida kunskap, insikt och förståelse för skogsbruk och turismnäring. Syftet är också att fler naturturismföretagare ska etableras och att omsättningen ska öka hos turistföretagare som baserar sin verksamhet på natur och skog. Inom projektet ska företagare och blivande företagare inom naturturism erbjudas kompetensutveckling huvudsakligen i form av affärsutvecklingskoncept. Dessutom erbjuds skogsdagar och studieresor. Projektet ska agera plattform för samverkan mellan företag och markägare/skogsbrukare.

LAG Växtlust motiverade sitt beslut så här:

Skogsrik turistnäring med växtlust är efter begärda kompletteringar och förtydliganden ett väl beskrivet och tydligt projekt. Genom projektets insatser ska fler företagare inom besöksnäring och naturturism etableras samt kompetensutveckling av intressenter bland turistföretagare och skogsbrukare ske. Att etablera ett nätverk, sprida kunskap om och medverka till dialog mellan olika intressentgrupper, för ökad förståelse för och insikt om skogsbrukets respektive turismföretagandets villkor i intressentgrupperna anser LAG Växtlust vara projektets kärnuppgift. Att projektägaren dessutom utifrån juridisk kompetens har förutsättningar att skapa hållbara, affärsmässiga avtal mellan parterna är mycket viktigt. Att projektet därutöver kan erbjuda affärsutveckling till de som vill och vågar satsa på företagandet och på hållbar verksamhetsutveckling ger förutsättningar för tillväxt bland leaderområdets småföretag på sikt. LAG bedömer sannolikheten att uppställda mål på kort och lång sikt kan nås som troliga och att antal arbetstillfällen som på sikt kan skapas som rimliga.

Information

 • Projektägare: Skogsstyrelsen
 • Projektnamn: Skogsrik turistnäring med växtlust
 • Kontaktperson: Erica Björndotter
 • Telefon: 0560-68 99 45
 • E-post: erica.bjorndotter@skogsstyrelsen.se
 • Ansökningsdatum: 18/10/2017
 • Prioriterat av LAG: 30/05/2018
 • Formellt beslut SJV: 10/09/2018
 • Planerat slutdatum: 31/12/2021
 • Total budget: 1 444 950 SEK (omprövat, utökat jmf detta, ej SJV-godkänt än)
 • Varav offentligt stöd: 98,55 %
 • Aktuell fond: Landsbygdsfonden

Syftet med projektet är att fler naturturismföretagare ska etableras och att omsättningen ska öka hos turistföretagare som baserar sin verksamhet på natur och skog. Att etablera nätverk, kontakt och dialog mellan turistföretagare och skogsföretagare. Syftet är också att sprida kunskap, insikt och förståelse för skogsbruk och turismnäring.

Målen med projektet är vid projekttidens slut ha genomfört följande

– Genomfört kompetensutvecklande aktiviteter i form av affärsutvecklingspaket för företagare och blivande företagare inom projektet.

– Genomfört två skogsdagar och en studieresa.

– Genomfört en uppstarts kick-off samt en avslutande konferens.

– Etablerat ett nätverk mellan och inom de olika intressegrupperna. Syfte och mål med projektet framgår också i ansökan.

Aktiviteterna i projektet består i huvudsak av projektledning, administration och resor för egen personal, genomförande av affärsutvecklingsprogram, start- och avslutningskonferens, skogsdagar, studieresor och marknadsföring.