Föreningen Växtlust Värmland

Växtlust Värmland är en av de 48 leaderföreningar/områden som bildades i Sverige för arbete med lokalt ledd utveckling under perioden 2014-2020. EU-kommissionen beslutade i december 2020 dessutom att lägga till två år i programperioden, år 2021 och 2022. Då tillkom ytterligare projektmedel och därigenom kunde än fler projekt beviljas och få starta verksamhet inom leaderområdet. Nu är dock programperioden 2014-2022 och dess projektmöjligheter till ända inom Växtlust-området. Nya möjligheter finner du som är intresserad av att genomföra ett leaderprojekt istället hos den nya leaderförening som startats för programperioden 2023-2027, läs mer om ny kontaktadress HÄR

En leaderförening består av ett trepartnerskap där aktörer från privat, ideell och offentlig sektor arbetar tillsammans, för att ta fram och därefter driva verksamheten i leaderområdet utifrån en lokal utvecklingsstrategi. Genom att myndigheterna godkänt strategin har leaderföreningen fått möjlighet att ta del av offentliga pengar till lokalt ledd utveckling. Leaderområdet omfattar under perioden 2014-2022 sex kommuners geografiska yta i västra och norra Värmland: Arvika (A), Eda (E), Hagfors (H), Sunne (SU), Säffle (SÄ) och Torsby (T).

Är du redan medlem hos oss och vill läsa medlemsinformation? Tryck här.


Från start till mål

Bakgrund och godkännande

Den ideella men offentligstyrda Föreningen Växtlust Värmland bildades i Sunne den 22 september 2015. Partnerskapet som stod bakom initiativet bestod av 16 organisationer varav sex kommuner. Vid bildandemötet fanns 18 medlemmar representerade. Föreningens stadgar antogs och en styrelse med 12 ordinarie ledamöter och därtill ersättare valdes.

För att få in personer med vilja att lägga ner tid och energi i vår styrelse hade vi sänt ut en uppmaning inom området att nominera lämpliga kandidater eller anmäla eget intresse. Valberedningen fick en god respons från ideella och privata kandidater, som komplement till kommunernas valda representanter. En jämställd styrelse valdes där ledamöternas breda erfarenheter och kompetenser gav möjlighet att täcka in så många kunskapsfält och horisontella aspekter som möjligt vid kommande beslutsmöten.

Under hösten 2015 arbetade den nya föreningen intensivt och parallellt med områdets tidigare leaderförening, med sikte på att få bilda ett nytt leaderområde i västra och norra Värmland. Leaderområdet omfattar Arvika, Eda, Hagfors, Sunne, Säffle och Torsby kommuner. Målet var nya möjligheter till projektfinansiering för områdets intressenter för projektarbete under EU:s programperiod 2014-2020. I november hade vi en komplett ansökan klar och denna sändes till Jordbruksverket för godkännande. Den 11 januari 2016 fattade Jordbruksverket det formella startbeslutet för leaderområdet och strategin med tillhörande bilagor godkändes.

Projektmedel – föreningens driftsprojekt

Växtlust Värmlands utvecklingsstrategi omfattar drygt 51 miljoner kronor fördelade över tre fonder: Landsbygdsfonden, Regionalfonden och Socialfonden, där fondmedlen är kopplade till insatser inom lokalt ledd utveckling (s k leaderprojekt). Pengarna är också kopplade till fem teman som ni kan läsa mer om här.

Föreningens styrelse, leaderstyrelsen, driver genom leaderkontoret ett s k driftsprojekt ”Drift Växtlust Värmland” för att sköta leaderområdets verksamhet med ett bemannat leaderkontor och en aktiv styrelse ända till år 2023. Vi får genom driftsprojektet pengar till uppdraget att informera våra intressenter om programperiodens projektmöjligheter, vägleda er som ansöker om stöd i Jordbruksverkets it-system, handlägga de projektärenden som kommer in samt fatta LAG-beslut om kompletta projektansökningar. Att ge stöd till projektägare under pågående projekt är ytterligare en viktig uppgift för leaderkontoret, liksom att utvärdera arbetet och återrapportera årligen till Jordbruksverket.

LAG Växtlust Värmland - Styrelsen

Arbetsutskott (AU)

Anna-Lena Carlsson Ordf.

Anna-Lena Carlsson

Ordförande Växtlust Värmland. Offentlig företrädare Torsby. Arbetsutskott

Kompetens, nyckelord: Helhetsperspektiv som kommunrepresentant. VD i TUAB. Ersättare i Torsby kommuns kommunstyrelse och ledamot av kommunfullmäktige m m. Ledamot i LAG i f g leaderförening samt ordförande även i nya Leader 7-sam Värmland. Egen företagarerfarenhet inom handel. Föreningserfarenhet lokalt och nationellt. Projektvana. Särskild kunskap inom tillgänglighet, rehabilitering och småskalig energi.

076-816 57 42

Lars Nilsson

Förste vice ordförande Växtlust Värmland. Företagare/privat företrädare Arvika. Arbetsutskott

Kompetens, nyckelord: Träförädlare med företaget Rackstad Trä, utför även legoarbete. Aktiva nätverk bland träförädlare i Värmland och Sverige. Deltog i LAG:s internationella projekt med kunskap om samarbetsprojekt i f g programperiod. Kunskap om produktionsteknik, flöden och logistik med ett tekniskt synsätt. Viss erfarenhet av ISO-certifiering. Specialintressen skog och natur, jakt, fiske och friluftsliv.

070-583 21 81

Alf Dalberg

Andre vice ordförande Växtlust Värmland. Civilsamhällets företrädare Arvika pastorat. Arbetsutskott.

Kompetens, nyckelord: Präst inom Arvika pastorat och fritidslantbrukare i Gräsmark. Föreningsaktiv bl a inom LRF Fryksdalen. Erfarenhet av styrelsearbete inom kyrkoråd, församlingsråd samt av frågor rörande kommunal socialnämnd. Projektägarerfarenhet av leadermetoden i f g programperiod. Särskilt intresserad av problemlösning, historia och framtid.

0570-728214

Offentliga ledamöter

Boo Westlund

Ledamot. Offentlig företrädare Hagfors

Kompetens, nyckelord: Helhetsperspektiv som kommunrepresentant. Han är 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen, och ordförande i barn- och bildningsutskottet samt har uppdrag i bolagsstyrelser, stiftelser, kommunala och regionala organ. Han driver jord- och skogsbruksföretag samt ett aktiebolag i mediabranschen. Han är journalist och fotograf med inriktning mot areella näringar, jord, skog, jakt och fiske. Boo har stort nätverk och god kännedom om förutsättningarna för de gröna näringarna. Han är mycket intresserad av lokal landsbygdsutveckling. Som boende på landsbygd är han även aktiv i styrelsen i flera föreningar, för vägar, vatten, jakt och fiske

 

Maryna Bialesta Vilhelm

Ledamot. Offentlig företrädare Arvika

Kompetens, nyckelord: Helhetsperspektiv som kommunrepresentant. Som politiker i Arvika kommun är hon ledamot i kommunfullmäktige för socialdemokraterna. Maryna är även vice ordförande i Arvika Fastighets AB och har tidigare arbetat med lärande och stöd. Maryna är född i Vitryssland och bor i Sverige sen 2010. Hon tog lärarexamen i hemlandet 2005, sjuksköterskeexamen i Sverige 2017 och arbetar som sjuksköterska på Arvika sjukhus. Hon har många intressen utöver familjen. Maryna ser fram emot att lära nytt och vill gärna bidra inom tema 1 och 5, som handlar mycket om medmänsklighet och lokalt engagemang. Bland de horisontella principerna är jämställdhet, integration och mångfald, likabehandling och tillgänglighet viktiga frågor som hon hanterat såväl under sina studier som i yrkesarbetet och som politiker. Livserfarenhet liksom ideellt arbete bidrar till hennes intresseområden. Hon är ordförande i ideella föreningen Jössehäringar hjälper barn. Frågor som berör socialfondens ämnen ligger därför nära Marynas kunskapsfält och dagliga arbete.

Böret Segolsson Knutsson

Ledamot. Offentlig företrädare Eda

Kompetens, nyckelord: Helhetsperspektiv som kommunrepresentant och numera Åmotforsbo efter många år i Karlstad. Verksam som C-politiker inom Eda kommun, där hon sitter i utvecklingsberedningen. Hon har sedan 90-talet, jämsides med anställningar, arbetat som konsult i familjeföretaget KMT AB.. Böret har god kunskap i och lång erfarenhet av arbete inom regional utveckling, tillväxtfrågor, landsbygdsutveckling, lokal näringslivsutveckling, transnationella projekt, folkbildning och jämställdhet utifrån ett gott samarbete med många olika organisationer och regionala aktörer. Några av dessa ämnen är också hennes intresseområden att bevaka. Hon är medlem i ett antal ideella föreningar inom kultur och lokal utveckling. Böret är ordförande i Lundsbergs bygdegårdsförening och inom Värmlands Bygdegårdsdistrikt är hon styrelseledamot med ansvar för projekt och Landsbygdsprogrammet. Hon gillar utmaningar och upplever en stark drivkraft i arbetet med människor.

Privata ledamöter/företagare

Ronnie Olsson

Ledamot. Företagare/privat företrädare Arvika

Kompetens, nyckelord: Ronnie är landsbygdsföretagare på fritiden med skog och jakt som stora intressen. Han är också jaktledare i bygdens jaktlag med viss vana av att leda grupper. Till yrket är han snickare. Med utgångspunkt i sitt landsbygdsboende, de skiftande snickaruppdragen och ett bygdeengagemang bidrar han främst med erfarenhet inom Landsbygdsfondens frågor. I Brunskogsbygden finns också kulturhistoriska platser och aktörer. Med både historiskt och skogligt intresse passar strategins tema 4 väl in som främsta bevakningsområde.

Britt-Marie Nordquist - företagare/privat ledamot Hagfors

Britt-Marie Nordquist

Ledamot. Företagare/privat företrädare Hagfors

Kompetens, nyckelord: Skogsföretagare och utbildad viltmästare. Nästan 30 års arbete och erfarenhet inom Svenska Jägarförbundet. Föreningsaktiv med aktiva nätverk bland jägare, älghund- och hästintressenter, studieförbundet Vuxenskolan och Mellanskog. Erfarenhet av lokalt utvecklingsarbete, regionalt styrelsearbete och av leadermetoden då LRF Värmland var projektägare. Särskild kunskap om landsbygdens näringar, småföretagande samt natur och miljö.

 

Dag Rogne

Ledamot. Företagare/privat företrädare Säffle

Kompetens, nyckelord:

Dag bor på en gård söder om Säffle med 170 ha skog och 70 ha växtodling, som han driver vid sidan av sitt nuvarande uppdrag som kommunstyrelsens ordförande. Han är också delägare i familjeföretaget Rogne Entreprenad AB som sysslar med markentreprenader, åkeri, bergtäkt och spannmålsodling och har ca 17 anställda. I entreprenadföretaget har Dag ansvar för ekonomi och lantbruket/bergtäkten vid sidan om sina politiska uppdrag. Dag är utbildad agronom med ekonomiinriktning och han har dessutom gått några processledarutbildningar och ledarskapsutbildningar ordnade av vuxenskolan, SKR och Centerpartiet. Genom sina kunskaper inom flera näringsgrenar kan han bidra till att bevaka frågor inom Landsbygdsfonden och dessutom bidra i diskussioner om ekonomiska frågor som redovisning och affärsutveckling. Han har också ett intresse för ledarskap i alla dess former. Särskilt det moderna, coachande ledarskapet som bygger på tillit, öppenhet och att man stöttar och gör varandra skickliga. Dag har haft också haft ett antal styrelseuppdrag både lokalt, regionalt och på riksnivå inom lantbrukets föreningar, näringslivet och i en lokal fiberförening.  I uppdraget inom Växtlust Värmland representerar han det privata näringslivet.

Ideella/civilsamhällets ledamöter

Catarina Nilsson

Ledamot. Föreningslivet i Säffle. Ideell företrädare Säffle

Kompetens, nyckelord: Catarina representerar föreningsrörelsen i Säffle och hon är aktiv lantbrukare (agronom) med ekologisk produktion av mjölk, kött, spannmål och skog. Catarina har erfarenhet som ersättare i LAG både i nuvarande och i f g programperiod. Hon har också varit ledamot i regionstyrelsen för LRF-Värmland. Hon har erfarenhet från kommunalpolitik och var i början av 90-talet tjänsteman på Länsstyrelsen i Dalarna. Catarina var tidigare ordförande i Säfflebygdens LRF-avdelning. Under perioden 2017-2019 var hon ersättare i LAG och har där både representerat föreningslivet och deltagit i diskussioner i beredningsgruppen utifrån såväl föreningsperspektivet som sin långa erfarenhet som företagare

 

Barbro Dollling

Ledamot. Föreningslivet i Västra Ämterviks-bygden. Ideell företrädare Sunne

Kompetens, nyckelord:

Barbro är född och uppvuxen i Västra Ämtervik i Sunne kommun där hon även bor nu. Hon är allmänt samhällsintresserad och stöttar initiativ som finns i samhället där hon bor. Senast startade de upp grannsamverkan. Barbro är engagerad i flera olika föreningar och organisationer och jobbar även politiskt. Hon är sekreterare i Liberalernas lokalavdelning i Sunne och ordförande i Liberalerna Värmlands valberedning. Barbro är också styrelseledamot för Rottneros Park och Trädgård, på ett politiskt mandat. Hon har flera uppdrag knutna till intressen och är därför även kassör i Equmeniakyrkans blomsterfond i Västra Ämtervik, ordförande i Sunnebygdens Trädgårdsförening och engagerad i Hembygdsföreningens amatörteatergrupp i Västra Ämtervik. Barbro har ett stort trädgårds- och växtintresse och försöker via Trädgårdsföreningen sprida kunskap om de främmande arter som sprider sig i vår miljö. Hon kan både genom gedigen föreningskunskap, lång erfarenhet av livet på landet och utifrån sina särskilda biologiska intressen bidra till att bevaka frågor inom Landsbygdsfonden. Barbro är numera pensionerad distriktssköterska, men hon jobbar fortfarande på timtid. Hon har också flera års yrkeserfarenhet från psykiatrin och inom LSS. Hon bidrar till att granska och bedöma de sex horisontella principerna som Växtlust arbetar med och vad de kan innebära för leaderprojekten i området.

 

Agneta Carlsson

Ledamot. Föreningslivet i Lysviksbygden. Ideell företrädare Sunne

Kompetens, nyckelord:

Agneta har bott hela livet på den natursköna orten Lysvik intill sjön Fryken i Sunne kommun. Hon har arbetat inom äldrevården, som dagmamma, inom detaljhandel och gatukök samt under de sista 35 åren inom livsmedelshandeln. Hon har genom sitt arbete i den lokala butiken lärt känna landsbygdsbefolkningen i närområdet väl och även guidat turister rätt. Agneta är väl förtrogen med landsbygdens villkor, har god kunskap om behovet av service på landsbygden och hur service på landsbygden fungerar. Hon är nu med i en grupp som arbetar med att väcka liv i en gammal folkpark. Agneta är ledamot i byalagets styrelse och i kyrkofullmäktige samt bistår i församlingshemmet vid olika samlingar. Inom familjer driver de också olika företag. Hon kan bidra till att bevaka frågor inom Landsbygdsfonden.

Agneta har därtill lång erfarenhet av politiskt arbete efter 35 år som politiskt aktiv inom Socialdemokraterna. Hon har varit ledamot av social- och bildningsnämnderna i Sunne kommun, arbetat inom kommunstyrelsens allmänna utskott och länge varit ledamot av kommunfullmäktige. Agneta har nyligen också varit offentlig ersättare för Sunne kommun. Agneta bidrar med sitt bygdeengagemang och med att också granska och bedöma arbetet med flera av de horisontella principerna Växtlust-projekten ska beakta. Nu byter Agneta sektor och företräder den ideella sektorn som ordinarie ledamot.

 

 

Ungdomsledamöter

År 2023-2024 finns ingen adjungerad ung person utan en ungdomsledamot som ersättare

Ersättare

Peter Erhardsson

Ersättare. Offentlig företrädare Säffle

Henrik Lagerlöf

Ersättare. Offentlig företrädare Sunne

Elisabet Olsson

Ersättare. Företagare/privat företrädare Torsby

Elin Strandberg

Ersättare. Föreningslivet i Arvika/Ungdomsledamot. Ideell företrädare Arvika

Göran Nilsson

Ersättare. Fiberföreningar i Eda. Ideell företrädare Eda

Protokoll

Du kan ta del av den verksamhet som bedrivs inom leaderföreningen löpande genom att läsa LAG Växtlust Värmlands (leaderstyrelsens) protokoll. De finns utlagda indelade efter verksamhetsår.

2015

Visa protokoll

2016

Visa protokoll

2017

Visa protokoll

Medlemsinfo

Föreningen Växtlust Värmland tillämpar ett öppet medlemskap, där fysiska och juridiska personer som vill verka för föreningens ändamål, stadgar och beslut är lika välkomna.

Föreningens medlemskår ska bestå av såväl offentliga aktörer som privata företag och ideella föreningar i syfte att uppnå trepartnerskap. Medlem ska bo eller bedriva verksamhet i leaderområdet. Medlem som inte följer föreningens ändamål och stadgar kan uteslutas genom styrelsebeslut. Som medlem i en leaderförening kan du kan vara med och påverka utvecklingsarbetet i ditt närområde. Om du är intresserad av att vara aktiv kan du också bidra till en positiv process under programperioden 2014-2022. Arbetet avslutas i praktiken först under år 2025. Vid årsmötet 2023 var vi 31 medlemmar i föreningen.

Vill du eller din organisation bli medlem i leaderföreningen? Då är du varmt välkommen att kontakta oss!

Så här gör du för att bli medlem:
Skicka aktuella kontaktuppgifter gällande den nya medlemmen (dig själv eller den du företräder) till info@vaxtlust.se . Ge besked om följande:

  • Namn
  • Ev. kontaktperson
  • Adress och ort
  • Epost
  • Mobilnummer.
  • Ange också var du bor eller är verksam, om din adress inte anger att du finns inom leaderområdet. Det samma gäller för organisationsmedlemmar.

När du kontaktar oss kan du självklart också få mer information om du så önskar. Dessutom får du bankgirouppgift för betalning av årets medlemsavgift, 200 kr.

Stadgar

Här kan du läsa våra stadgar.


Handlingar årsmöte

Föreningen Växtlust Värmlands första årsmöte hölls i september 2015, när leaderföreningen bildades. Protokoll med bilagor från detta möte, liksom protokoll och bilagor från varje årsmöte efter det kan du ta del av här. Från och med 2017 finns även årsredovisningar utlagda här.