Växtlust har öppnat för nya idéer och projektansökningar – välkommen att höra av dig!

22 mars 2021 - Nyhet

Idag, 22 mars, öppnar Växtlust Värmlands leaderområde upp för nya idéer och ansökningar om leaderprojekt i steg 1 igen. Tack vare att EU beslutat att förlänga den innevarande programperioden, 2014-2020, med två år till 2022 kommer nya projektmedel att kunna fördelas till Sveriges leaderområden. Efter beslut i samtliga nu ingående sex kommuner (Arvika, Eda, Hagfors, Sunne, Säffle och Torsby) i Växtlust-området, om att medfinansiera den dels som EU kräver (33 %), kommer nu helt säkert nya projektmedel att ställas till Växtlust Värmlands förfogande i april 2021. Summan projektstöd tilldelas i samma nivå som förut funnits till förfogande per år. Jättekul!

Vi kommer nu att behöva guida er som presenterar idéer ni vill ansöka om projektmedel till, så att vi ser att idéerna kan placeras inom den nu gällande utvecklingsstrategin samt leder till projekt som hamnar inom de ramar LAG Växtlust (leaderstyrelsen) beslutat ska gälla för nya projekt 2021. Kom ihåg att ta kontakt så snart du har en idé du vill presentera. Maila oss på info@vaxtlust.se eller fyll i kontaktformuläret HÄR

Viktigt 1! Styrelsen beslutade den 18/2 om vilka projektramar i stort som ska gälla 2021-2022. Glöm inte att ta del av vilka ramarna är samt vad du först måste göra om er grupp eller ditt företag är intresserade av ett leaderprojekt under Nyheten ”LAG Växtlust informerar – projektramar 2021-2022 givna…” som presenterades 1 mars.

Viktigt 2! Styrelsen beslutade vid det senaste mötet 17/3 att de önskar se varierade projekttyper som fyller de mål vi ännu inte lyckats fylla fullt ut med intressanta projekt. De tre övergripande målen i strategin är alla fortsatt viktiga – nya arbetstillfällen, områdets attraktivitet och minskad utflyttning. Projektsökande bör därför sträva mot att skapa projekt som dels leder till attraktivitet i närområdet alternativt en geografisk del av leaderområdet, som kan stimulera inflyttning eller turism samt fortsatt ha en målsättning att projektresultatet ska leda till nya arbetstillfällen i slutändan.

Viktigt 3! Styrelsen har beslutat om några principer att hålla i minnet: 1. Diskutera din idé med leaderkontoret redan nu eller så snart som möjligt, för endast våren 2021 kan projekt vara säkra på att få genomföras under 2 års tid vid behov. Därefter beviljar styrelsen allt kortare genomförandetid. Senhösten 2023 ska alla projekt vara avslutade och slutredovisade. Styrelsen önskar se aktiva genomförandeprojekt, som kan hålla sin tidplan och inte är förstudier. De önskar också se 20-25 nya projekt starta med stöd av tilläggsbudgeten och de sista projektbesluten planerar de fatta hösten 2022. Det betyder dels att det kommer att finnas begränsningar i hur många mindre projekt som kan beviljas, eftersom handläggningstiden är ungefär densamma för alla projekt och dels att de sist beviljade projekten endast kan få ett års genomförandetid. Anledningen till detta är förhoppningen om att redan i början av år 2023 kunna få nya projektmedel tilldelade, som då ska styras emot en ny utvecklingsstrategi med nya möjligheter. Detta förutsätter att vi lyckas få nästa strategi beviljad av Jordbruksverket (denna arbetsprocess har påbörjats i mars).

Vad händer sen? Efter att en komplett digital ansökan i steg 2 utifrån leaderkontorets guidning om reglerna skickats in i Jordbruksverkets e-tjänst vidtar personalens handläggning av inkomna projektärenden. Därefter sker styrelsens beredningsgrupps (BG:s) förhandsbedömning med synpunkter att beakta för de sökande samt efter korrigering utifrån BG:s synpunkter beslut av LAG Växtlust om kompletta slutliga projekthandlingar.

Det första möjliga beslutsmötet genomförs den 29 april. LAG Växtlust kommer också att bedöma och besluta om projektansökningar vid ett tillfälle i maj och ett i juni innan sommaruppehållet sker i juli-augusti. I höst hålls det första möjliga beslutsmötet i september (v 36).

Välkomna att presentera nya spännande idéer som kan leda till utveckling av olika slag, problemlösning för en bygd eller bransch, skapa attraktivitet, trivseln och inflyttning, möjliggöra affärsnytta för företag och förbereda för nya arbetstillfällen runt om i vårt leaderområde!

Vi hoppas många intressenter vill vara med på en spännande projektresa i år – ring 073-097 55 11 eller maila oss info@vaxtlust.se, vi hörs!