Leaderkontoret öppet och LAG Växtlust har haft möte

27 september 2019 - Nyhet

Den 5-6 september, då leaderkontoret varit öppet i ca tre veckor, höll LAG Växtlust sitt två dagar långa beslutsmöte. Detta var sista mötet före Jordbruksverkets första brytdatum för programperioden som inträffade den 30 september. Till LAG-mötet fanns fem projektärenden med för beslut. Fyra av dessa prioriterades projektmedel av LAG. Jordbruksverket hade inför brytdatum aviserat att alla leaderområden som ville fortsätta arbeta med oförändrade villkor och samma tilldelade medel skulle kunna uppvisa en beslutsnivå om minst 70 % i respektive fond som leaderområdet tilldelats projektmedel att fördela till projekt utifrån. Efter de fyra positiva projektbesluten som fattades den 5/9 summerades beslutsnivåerna inom leaderområde Växtlust Värmland på följande sätt:

100 % beviljat inom Socialfonden (dvs fonden är slut)

94 % beviljat inom Regionalfonden (endast 1-2 små projekt finns kvar inom fondens möjligheter. Här gäller sen i augusti också nya ansökningskriterier)

76 % beviljat inom Landsbygdsfonden (vissa möjligheter att ansöka om nya projekt finns kvar, dock inom särskilda inriktningar och mot bestämda målsättningar).

Detta resultat innebär att Växtlust för tillfället kan arbeta vidare med att ta in nya lämpliga projektidéer för genomförande av projekt som inriktas mot att uppfylla de specifika målsättningar som fortsatt kräver åtgärder inom Växtlust numera omprövade strategi.

HÄR finner du den omprövade och godkända Växtlust-strategin i version 2.

Totalt finns drygt 7 miljoner kvar att fördela, men dessa medel är utspridda i strategin inom vissa teman och medges framåt enbart till särskilda insatser vi ännu inte lyckats uppnå målsättningen för. Inom kort kommer de möjligheter som nu finns kvar att lanseras här på webbplatsen och utlysas till intressenter under en begränsad tidsperiod för var och en av dem. Det gäller att hålla utkik, se till att vara med på noterna och beskriva en passande idé innan angivet slutdatum. Mobilisera snabbt samverkanspartners för allmännyttiga leaderprojekt! I denna period sker projektarbetet i första hand som trepartnerskap (ideella, privata och offentliga aktörer i samverkan) med bred förankring inom flera organisationer för att uppnå hållbara resultat och långsiktiga effekter.