Växtlust Värmlands hantering av personuppgifter

21 maj 2018 - Nyhet

Den 25 maj träder en ny europeisk dataskyddsförordning GDPR (General data protection regulation) i kraft. Den ersätter den tidigare sen ca 20 år gällande svenska PUL (Personuppgiftslagen). Syftet med den nya lagstiftningen är att få den likartad mellan EU:s medlemsstater, så därför är det nu samma lagtext i alla EU-länder. Syftet är också att öka integritetsskyddet för enskilda individer. Den som lämnar ifrån sig personuppgifter av olika slag ska kunna få veta vad den som samlat in uppgifterna sen använder dem till och om det är möjligt att ta bort personuppgifterna hos den som mottagit dem.

Inom föreningen Växtlust Värmland delar vi in de som självmant har kontaktat oss och som allt jämt håller kontakten med oss i följande olika kategorier:

  • Medlemmar och medfinansiärer
  • Förtroendevalda och personal
  • Projektägare (de som digitalt ansökt om och erhållit offentligt projektstöd)
  • Projektintressenter (de som digitalt ansökt om stöd i steg 1 och de som leaderkontoret håller på att guida inför en kommande ansökan)
  • Övriga intressenter (idébärare och alla andra som självmant kontaktar leaderkontoret via e-post, telefon eller besök)

Den femte kategorin, övriga intressenter, kan efter sammanställning av ett verksamhetsårs händelser och årsrapporter, begära att få ta bort sina kontaktuppgifter hos oss. De övriga kategorierna inom föreningen behöver vi hålla uppdaterade kontaktuppgifter till i olika omfång utifrån att de alla i någon form omfattas av annan lagstiftning.

Föreningen Växtlust Värmland för bara register över personer / organisationer och deras kontaktuppgifter när det är viktigt för att vi ska:

  • kunna bedriva vår dagliga projektverksamhet genom anställd personal och arvoderad styrelse för förmedling av stöd till projektägare med hjälp av lokal (oftast kommunal) medfinansiering
  • genomföra handläggning av de projekt som ansökts digitalt via Jordbruksverkets webbplats utifrån kontakter med projektägare
  • förmedla information till eller ge stöd och vägledning i särskild fråga till externa intressenter och/eller projektägare med pågående projekt
  • t ex kunna betala ut pengar till de som ansökt om utbetalning utifrån formellt beviljade projekt.

Föreningen Växtlust Värmland förmedlar inte personuppgifter för reklamsyfte eller för andra ändamål än för att fullgöra våra uppdrag att förmedla projektmedel inom programperioden i enlighet med det avtal föreningen har skrivit med Jordbruksverket. Gällande handläggning av projektansökningar sker den i Jordbruksverkets IT-system utifrån behörigheter.

Vi publicerar uppgifter på denna webbplats utifrån samtycke från de som har sina uppgifter här publicerade t ex bild, e-postadress, telefonnummer, organisationstillhörighet, förtroenderoll, personalkategori, projektansvar m m.

Läs mer i Växtlusts principdokument för hantering av personuppgifter HÄR

Om du tillhör någon av kategorierna ovan och undrar över något ombeds du kontakta verksamhetsansvarig, vars kontaktuppgifter finns HÄR

// Leaderkontoret