Den ursprungliga programperioden 2014-2020 förlängdes med två år, 2021-2022. I maj 2021 godkändes Växtlust Värmlands reviderade utvecklingsstrategi av Jordbruksverket. Nya idéer om leaderprojekt har efter detta datum måst passa inom ramen för de nya skrivningarna (gällande strategiversion finns utlagd nedan). De tillskottsmedel LAG Växtlust haft möjlighet att fördela under tilläggsåren 2021-2022 är nu helt slut. Styrelsen fattade det allra sista nya projektbeslutet för hela programperioden den 14 december 2022. Eventuella återflöden under år 2023 kommer enbart att fördelas mellan pågående projekt, om behov kan påvisas. Alla externa projekt inom Växtlust-området måste dessutom avslutas senast under november 2023. // 221223 Verksamhetsansvarig Ewa Ryhr Andersson

Goda idéer kan bli bra projekt inom Lokalt ledd utveckling.

Föreningen Växtlust Värmland arbetar i leaderområdet utifrån en utvecklingsstrategi som gäller under hela EU:s förlängda programperiod 2014-2022. Strategin i version 2 godkänd av Jordbruksverket har varit den gällande sedan vi år 2021 fick möjlighet att fortsätta uppmuntra intressenter inom leaderområdet att ansöka om projektstöd till spännande utvecklingsprojekt i två år till. I vårt område har Leaderprojekt finansierats av Landsbygdsfonden, Regionalfonden eller Socialfonden, läs mer här.

Leader är en arbetsmetod som funnits inom EU sedan början av 1990-talet och som därför ska betraktas som mer än en pott med pengar. Metoden används framgångsrikt för att utveckla en bygd utifrån de lokala förutsättningar som finns, både på landsbygden och i staden. När en god idé har lyfts fram är det ofta aktuellt att söka efter offentlig finansiering till att förverkliga idén genom ett projekt. För att ansöka om projektstöd inom Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden (s k leaderprojekt) hos Växtlust Värmland kan du här ta del av vad som då gäller och hur du steg för steg ska gå tillväga.

Idépresentation

Så här börjar du

Först måste du ta reda på vilka begränsningar som finns för det aktuella leaderområdet, så du vet om idén alls kan finansieras av oss. Växtlust Värmland omfattar enbart sex kommuner i västra och norra Värmland.

Du som bor eller driver verksamhet i leaderområdet kan gå samman med andra aktörer för att tillsammans se möjligheter till utveckling av er bygd. När ett intresse finns lokalt ska gruppen komma överens om en plan för hur utvecklingsarbetet ska gå till och sen kan ni söka projektstöd till att förverkliga planen. Det måste vara en organisation, förening, ett företag eller en myndighet som söker projektstödet. Ett leaderprojekt finansieras med EU-pengar, statliga pengar, regionala och/eller lokala pengar. Leaderföreningen har ett kontor med anställd personal. Genom att kontakta leaderkontoret får du stöd och goda råd i projektprocessen.

Sökbara teman inom Växtlust Värmland

De finns fem teman / utvecklingsområden som Växtlust Värmland prioriterar under perioden 2014-2020. Den idé du presenterar för oss måste därför passa in inom något av dessa teman för att det ska vara möjligt att ansöka om projektstöd. Leaderkontorets personal guidar dig fram om du kontaktar oss i ett tidigt skede. Olika fonder finansierar olika teman och fonderna stödjer olika typer av insatser. Växtlust Värmlands strategi har också övergripande mål som vi alla ska sträva emot.

Tema 1: Bryta mänskliga barriärer (ej längre sökbart tema år 2021-2022)

Tillvarata nyanländas, äldres och ungas resurser, främja jämställdhet mellan kvinnor och män, främja tillgänglighet för äldre och funktionshindrade samt öka förståelsen för varandras kulturer och vardag.

Tema 2: Landsbygdens näringar
Skapa, utveckla, vidmakthålla samt möjliggöra förutsättningar för viktiga verksamheter inom olika branscher med rötter på landsbygden t ex nya företag, arbetstillfällen, specialiseringar, breddad verksamhet, produktutveckling, förädling av råvaror, paketlösningar, marknadsföring och användande av höghastighetsnät.

Tema 3: Brobyggande och erfarenhetsutbyte
Skapa och utveckla band och utbyten mellan olika sektorer, bygder och människor lokalt, regionalt, nationellt och internationellt, även mellan stad och land. Öka förståelsen för geografiska och kulturella skillnader. Förbättra miljön. Gynna nytänkande produktutveckling.

Tema 4: Traditionella resurser och nya smarta lösningar
Skogens och landskapets resurser, naturvärden, kulturarv t ex skogens nya värden och breddat utnyttjande, värna biologisk mångfald och öppna landskap, tillvarata kulturvärden, värdefulla biotoper och ekosystemtjänster. Miljö, energi- och klimatinsatser t ex, miljöförbättringar, växthusgasreduktion, bioenergi, sol-, vind- och vattenanvändning samt klimatsmarta lösningar.

Tema 5: Engagerade aktörer och ideella krafter
Platsutveckling utifrån lokala planer. Stärka och utveckla föreningslivet genom samarbeten, effektivare styrelsearbete och affärsmässighet. Stödja civilsamhällets folkhälsoarbete och initiativ för utsatta människor samt engagemang för nya aktiviteter i bygden.

Bra att veta

Detta är information som är bra för dig att veta som planerar att presentera en idé för Växtlust Värmland .

Finansiering av projekt inom Växtlust Värmland (reviderad för år 2021-22):

 • Landsbygdsfonden kan finansiera idéer inom tema 1, 2, 3, 4 och 5 dvs fyra teman.
 • Regionalfonden kan inte längre finansiera företagsprojekt inom tema 2 och 4, om inte medel kan hämtas från central pott hos Jordbruksverket (särskilda fall viss tid 2021)
 • Socialfonden kan inte längre finansiera projekt som omfattar människor som står utanför arbetsmarknaden inom tema 1 och 5.

Strategins tre övergripande mål med projektinsatserna är dessa:

 • Att skapa nya arbetstillfällen inom området.
 • Att göra området mer attraktivt att leva, bo och verka i.
 • Att bromsa den negativa befolkningsutvecklingen.

Idéguide

Här följer en checklista för er att gå igenom och som gäller vid idéutveckling inom Växtlust Värmland.

 • Leaderprojekt får sökas av företag, föreningar, organisationer och kommuner.
 • Diskutera alltid er idé med leaderkontorets personal före ansökan sker.
  Den idé ni vill diskutera med oss ska ni innan dess ha förankrat inom er egen organisation.
 • Leaderprojekt ska formas utifrån det som är typiska drag för leadermetoden.
  Obs! Läs broschyren.
 • Under planeringen av projektet ska en projektgrupp sättas samman.
  Gruppen (3-4 personer) tar ett gemensamt ansvarar för ansökan och genomförandet samt avlastar varandra aktuella uppgifter (Detta gäller allmännyttiga projekt).
 • Alla projekt måste ha karaktären av utvecklingsinsatser.
 • Växtlust Värmlands strategi är det dokument som styr vad som ska åstadkommas inom leaderområdet under programperioden.
  Växtlusts mål är främst att skapa varaktiga arbetstillfällen. Även insatser för att utveckla attraktiva bygder, som gynnar boende, livsmiljö och företag är viktiga.
 • Varje ansökan ska också förhålla sig till de horisontella principer leaderområdets strategi vilar på. De sex principerna är:
  1. Jämställdhet mellan kvinnor och män
  2. Miljö och klimat
  3. Integration och mångfald
  4. Tillgänglighet
  5. Likabehandling och icke-diskriminering
  6. Hållbar utveckling
 • En tydlig, konkret och kostnadseffektiv ansökan har störst chans att prioriteras vid leaderstyrelsens bedömning och poängsättning.

Frågeguide

Att tänka på inför presentation av en projektidé.

Detta gäller för nya ansökningar 2021-2022: Läs frågorna i guiden, fundera över svaren, men maila istället en kort beskrivning av projektidén till info@vaxtlust. Vi använder inte längre webbformuläret nedan! För att kunna ansöka om projektstöd inom Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden t o m år 2020 är en förutsättning att det tänkta projektet ryms inom ramen för Växtlust Värmlands godkända utvecklingsstrategi.

Läs därför först igenom Växtlusts fem teman med tillhörande övergripande beskrivningar i broschyren på sidan 3. Fundera redan här på inom vilket tema idén skulle kunna placeras. I den fortsatta processen vägleder leaderkontoret din projektgrupp (om idén gäller ett allmännyttigt projekt) eller dig som företagare vidare. Projektet skall i huvudsak passa in i ett tema och en fond med en inriktning inom det aktuella temat. Ett gott råd är att svara konkret och kortfattat i er skriftliga idépresentation.

Svaren på frågorna i frågeguiden hjälper leaderkontoret att förstå det tänkta projektets innehåll. Utifrån svaren gör vi en första bedömning av om er idé passar in i vår strategi. I samråd diskuterar vi oss sen fram till rätt val av tema, fond och inriktning innan ni är redo för en formell ansökan.

Presentera idén

För att Växtlust Värmlands leaderkontor ska kunna guida dig vidare vill vi att du presenterar idén genom vårt formulär nedan eller skicka in det till oss skriftligt. Du är naturligtvis också välkommen att ringa till leaderkontoret för att bolla idén, men för att du sen ska kunna gå vidare behöver vi få in en skriftlig idépresentation.

Börja med att läsa igenom vår broschyr. Fortsätt sedan med idéguiden och frågeguiden (komplement del 1 och 2 till broschyren). Det finns sedan två sätt att presentera idén på:

 1. Det enklaste sättet, som också är en övning i att göra en ansökan såsom systemet senare fungerar i e-tjänsten, är att fylla i svaren på frågorna i formuläret nedan. När du skickar in ditt svar får vi information till leaderkontoret i epost.
 2. Det andra sättet är att du med stöd av de tre dokumenten ovan själv skriver en egen presentation med frågorna som tydliga rubriker och varje svar direkt under den fråga svaret gäller. Sen skickar du presentationsfilen i epost till info@vaxtlust.se.

Vad händer efter idépresentationen?

När leaderkontoret fått in din presentation diskuterar vi först idén och bedömer om den kan passa inom Växtlust Värmlands utvecklingsstrategi.

Vi återkommer sedan till dig med besked om leaderkontorets bedömning, normalt inom 1-2 veckor. Det kan också hända att vi istället bokar ett möte med dig för att diskutera idén ytterligare.

Om din idé passar in så är det dags att söka fullmakt och starta ansökningsprocessen i steg 1.

Vad händer efter steg 1?

När du har sänt in din ansökan i steg 1 bör du också skicka en epost till oss, där du meddelar att du sänt in en ansökan i e-tjänsten. Då får vi fortast möjligt veta att en ny ansökan kommit in.

Vi går sen igenom ansökan och kontrollerar noga var idén kan passa inom vår strategi utifrån lämpligt tema, temamål och fond. Efter att vi gjort bedömningen får du ett bekräftelsebrev från oss med vägledning om hur du går vidare till steg 2. I normalfallet får du detta brev inom 1-2 veckor. Det är vanligt att vi också har en telefon- eller epostkontakt med dig först. Därför är det noga att du angett aktuella kontaktuppgifter i ansökan.

Efter att du fått brevet kommer en relativt lång period av arbetet med ansökan i steg 2, eftersom detta steg kräver en specificerad budget och ett antal bilagor i tillägg. Under denna process behöver du har en tät kontakt med leaderkontoret, för att ansökan ska gå så smidigt som möjligt för alla inblandade. Målet är att du ska sända in en helt komplett ansökan i steg 2 till oss via e-tjänsten.

Vad händer efter steg 2?

Efter att ansökan i steg 2 kommit in går vi igenom varje ansökan i turordning. När det är din tur återkommer vi till dig med besked om något saknas eller behöver kompletteras innan handläggning kan ske.

När handläggning kommit en bit går styrelsens beredningsgrupp (BG) igenom ansökan och ger sitt utlåtande. Vid behov återkommer vi då till dig för kompletterande åtgärder eller så fortsätter vi handlägga ärendet klart inför styrelsens beslut (s k LAG-beslut) om din ansökan. Ifall din ansökan prioriteras av LAG handlägger leaderkontoret ansökan i ytterligare ett steg och skickar sen ansökan vidare till Jordbruksverkets kö inför formellt beslut om projektstöd. Hela ansökningsprocessen sker elektroniskt.

Lycka till!

Vill du se vad andra gör i sina projekt? Klicka här.