Planering för samarbetsprojekt mellan LAG Växtlust (Swe) och LAG Landeck (AT)

Projekt

Internationell Växtlust – förberedelser är en allmännyttig förstudie som genomförs med projektstöd från Landsbygdsfonden. Förstudien omfattar hela leaderområdet. LAG Växtlust Värmland har för avsikt att finna lämpliga partners till ett transnationellt samarbetsprojekt. Via kontakter har Växtlust funnit LAG Landeck i Österrike. De är ett gränsområde liksom Växtlust och de har liknande önskemål om utbytesteman som Växtlust har möjlighet till enligt strategin.

Växtlust behöver därför starta ett förberedande projekt inom samarbetsåtgärden, för att genom detta få ekonomiska möjligheter att arbeta fram kompletta handlingar till ett transnationellt samarbetsprojekt i Europa. Utgångspunkten är att vi ska samarbeta med den funna partnern LAG Landeck i första hand, men processen fram till ett internationellt samarbetsprojekt får utvisa om det är lämpligt att även knyta någon ytterligare partner till projektet.

LAG Växtlust motiverade sitt beslut så här:

Internationell Växtlust – förberedelser är efter LAG:s komplettering av horisontella principer en tillräckligt beskriven och tydlig förstudie. Genom projektet ges representanter för LAG och leaderkontor möjlighet att träffa tänkta samarbetspartners på plats, för att ta del av deras miljö, kultur, erfarenheter av Leader och i samtal komma fram till möjliga utbytesinsatser för planerade målgrupper. Projektet ger också utrymme för deltagarvärvning under förstudieperioden.

LAG bedömer det sannolikt att målet om att skapa ett transnationellt samarbetsprojekt som resultat av förstudien kan uppfyllas. Målen på lång sikt om goda relationer med tänkt partnerområde bedöms också som rimliga.

Information

 • Projektägare: Föreningen Växtlust Värmland
 • Projektnamn: Internationell Växtlust - förberedelser
 • Kontaktperson: Ewa Ryhr Andersson (projektledare) och Lars Nilsson (vice ordförande)
 • Telefon: 073-097 55 11 (Ewa)
 • E-post: ewa.ryhr.andersson@vaxtlust.se
 • Ansökningsdatum: 07/04/2018
 • Prioriterat av LAG: 26/06/2018
 • Formellt beslut SJV: 06/09/2018
 • Planerat slutdatum: 28/02/2019
 • Total budget: 198 832 SEK (ej helt utnyttjad)
 • Varav offentligt stöd: 100 %
 • Aktuell fond: Landsbygdsfonden

Syftet med projektet är att förbereda ett större transnationellt projekt inom samarbetsåtgärden tillsammans med lämpliga europeiska partners. Genom projektet skapar vi möjlighet att besöka ett tänkt leaderområde i Europa, för att säkrare kunna utreda om och på vilket sätt ett kommande samarbete kan ge Växtlust god nytta och ett mervärde jämfört ett regionalt samarbetsprojekt.

Målen med projektet är att LAG har arbetat fram ett beslutsunderlag till ett samarbete med ett leaderområde i Europa. Ambitionen är att skapa ett gemensamt transnationellt projekt i samband med denna förstudies avslutning.

Aktiviteterna i projektet är i huvudsak personal, projektledare, ekonom samt ledamot av LAG inkl resor med egen bil och p-avgifter vid flygplatser, traktamente, flyg- och tågresor samt logi utomlands, fika vid intressentmöten, marknadsföringsmaterial inkl köpta tjänster för översättning samt gåvor till besöksvärdar utomlands.