Kompetenshöjande insatser i föreningslivet - enklare ansökan genom LAG-ägt paraplyprojekt

Projekt

Växtlusts föreningsparaply är ett allmännyttigt s k paraply som genomförs med projektstöd från Landsbygdsfonden. I projektet kan delaktiviteter sökas av externa intressenter i föreningslivet. Möjligheterna erbjuds sökande från hela leaderområdet. Projektet startas för att underlätta för föreningslivet och administreras därför av leaderkontoret.

Föreningslivet ska genom huvudprojektet, det s k paraplyet, kunna ansöka om stöd till styrelsens kompetensutveckling eller för att förbereda sina medlemmar inför en ny typ av aktivitet föreningen planerar starta upp och genomföra. Projektinnehållet fylls på allt eftersom lokala föreningar och mindre lokala civilsamhällesaktörer ansöker om, medges stöd av beslutsgruppen och genomför de delaktiviteter som passar inom ramen för huvudprojektet.

LAG Växtlust motiverade sitt beslut så här:

Växtlusts föreningsparaply är efter LAG:s komplettering av horisontella principer ett tillräckligt beskrivet och tydligt paraplyprojekt, där föreningslivet ges möjlighet att delta genom delaktiviteter. LAG förstärker genom projektet föreningslivets medverkan i Lokalt ledd utveckling under programperioden, vilket anses mycket angeläget.

LAG bedömer det sannolikt att de mål som angivits på kort och lång sikt kan nås. LAG bedömer det också rimligt att anta att 0,5 arbetstillfälle på sikt kan skapas som effekt av i paraplyprojektet genomförda delaktiviteter.

Information

 • Projektägare: Föreningen Växtlust Värmland
 • Projektnamn: Växtlusts föreningsparaply
 • Kontaktperson: Ewa Ryhr Andersson (projektledare)
 • Telefon: 073-097 55 11
 • E-post: ewa.ryhr.andersson@vaxtlust.se
 • Ansökningsdatum: 25/06/2018
 • Prioriterat av LAG: 26/06/2018
 • Formellt beslut SJV: 01/10/2018
 • Planerat slutdatum: 31/12/2019
 • Total budget: 400 000 SEK
 • Varav offentligt stöd: 100 %
 • Aktuell fond: Landsbygdsfonden

Syftet med projektet är att underlätta för föreningslivets deltagande i genomförandet av Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden inom Växtlusts Värmlands leaderområde genom att tillhandahålla ett färdigt föreningsinriktat paraplyprojekt att arbete igenom. Paraplyet erbjuder möjligheter att ansöka om delaktiviteter.

Målet med projektet är att minst sex delaktiviteter har genomförts av föreningar eller organisationer inom leaderområdet vid projekttidens slut och att dessa har genomförts i enlighet med de förenklade ansökningar om stöd till kompetensutveckling m m som de skickat in till leaderkontoret och fått beviljade av beslutsgruppen.

Aktiviteterna i projektet består i personal, projektledare och ekonom, inkl resor för egen personal samt köpt tjänst flyer för marknadsföring av projektet. Dessa utgifter är kopplade till det administrativa genomförandet. Övriga kostnader omfattar i huvudsak olika former av kompetensutvecklingsinsatser bl a köpta tjänster. Projektets delaktiviteter kommer att utformas av de sökande och förutom kompetensutveckling bestå av transportutgifter t o r kursanordnare m fl samt enkla marknadsförings- och informationsmaterial.