Partnerskap för utveckling av lokal mat i Klarälvdalen

Projekt

Nya FRISKA tag- ger lokal mat på våra fat är ett allmännyttigt projekt inom Landsbygdsfonden som genomförs inom Torsby kommun. Projektet bygger vidare på erfarenheter och resultat från projektet FRISK- fri sikt Klarälven från f g programperiod. Stödet är sökt för att bygga ett partnerskap inom ”lokal mat” och bidra till att dels stärka den lokala produktionen av lantbruksprodukter och animalier och dels öka den lokala vidareförädlingen och försäljningen av lokala livsmedelsprodukter. Nya mattraditioner hos nysvenska medborgare tas tillvara vid produktutvecklingsarbetet.

LAG Växtlust Värmland motiverade sitt beslut så här:

Nya FRISKA tag – ger lokal mat på våra fat är efter begärda kompletteringar ett väl beskrivet projekt med fokus på att skapa förutsättningar för utveckling av lokal mat i olika former inom flera branscher. Projektarbetet sker i trepartnerskap med tydliga intressenter inom berörda branscher. LAG bedömer sannolikheten att uppställda mål nås och att presenterade resultat på sikt kan levereras som trolig.

Information

 • Projektägare: Torsby kommun
 • Projektnamn: Nya FRISKA tag- ger lokal mat på våra fat (Jnr 2017-486)
 • Kontaktperson: Per-Håkan Häll (projektledare)
 • Telefon: 073-201 09 71
 • E-post: per-hakan.hall@torsby.se
 • Ansökningsdatum: 31/01/2017
 • Prioriterat av LAG: 30/03/2017
 • Formellt beslut SJV: 23/11/2017
 • Planerat slutdatum: 05/01/2020
 • Total budget: 1 003 810 SEK
 • Varav offentligt stöd: 95,02 %
 • Aktuell fond: Landsbygdsfonden

Syftet med projektet är att öka lokal produktion, förädling och konsumtion av livsmedel.

Målet med projektet vid projektets slut är ett nätverk som jobbar vidare och förvaltar projektets resultat och att minst en (1) ny säljbar produkt har tagits fram.

Aktiviteterna i projektet består i att anställa projektledare och administratör, utse styrgrupp för projektstyrning och projektgrupp för genomförandet med de olika intressentgrupperna involverade. Att marknadsföra projektet i media och via kontaktnät för att nå nya intressenter. Att bygga nätverk mellan livsmedelsproducenter, förädlare och konsumenter genom att bjuda in till studiebesök, studieresor, föreläsningar samt att arbeta för att få med fler primärproducenter och öka tillgången på lokalt uppfödda slaktdjur.