Föreningen Växtlust Värmland

Växtlust Värmland är en av de 48 leaderföreningar/områden som bildats i Sverige för arbete med lokalt ledd utveckling under perioden 2014-2020.

En leaderförening består av ett trepartnerskap där aktörer från privat, ideell och offentlig sektor arbetar tillsammans, för att ta fram och därefter driva verksamheten i leaderområdet utifrån en lokal utvecklingsstrategi. Genom att myndigheterna godkänt strategin har leaderföreningen fått möjlighet att ta del av offentliga pengar till lokalt ledd utveckling. Leaderområdet omfattar sex kommuners geografiska yta i västra och norra Värmland: Arvika (A), Eda (E), Hagfors (H), Sunne (SU), Säffle (SÄ) och Torsby (T).

Är du redan medlem hos oss och vill läsa medlemsinformation? Tryck här.


Från start till mål

Bakgrund och godkännande

Den ideella men offentligstyrda Föreningen Växtlust Värmland bildades i Sunne den 22 september 2015. Partnerskapet som stod bakom initiativet bestod av 16 organisationer varav sex kommuner. Vid bildandemötet fanns 18 medlemmar representerade. Föreningens stadgar antogs och en styrelse med 12 ordinarie ledamöter och därtill ersättare valdes.

För att få in personer med vilja att lägga ner tid och energi i vår styrelse hade vi sänt ut en uppmaning inom området att nominera lämpliga kandidater eller anmäla eget intresse. Valberedningen fick en god respons från ideella och privata kandidater, som komplement till kommunernas valda representanter. En jämställd styrelse valdes där ledamöternas breda erfarenheter och kompetenser gav möjlighet att täcka in så många kunskapsfält och horisontella aspekter som möjligt vid kommande beslutsmöten.

Under hösten 2015 arbetade den nya föreningen intensivt och parallellt med områdets tidigare leaderförening, med sikte på att få bilda ett nytt leaderområde i västra och norra Värmland. Leaderområdet omfattar Arvika, Eda, Hagfors, Sunne, Säffle och Torsby kommuner. Målet var nya möjligheter till projektfinansiering för områdets intressenter för projektarbete under EU:s programperiod 2014-2020. I november hade vi en komplett ansökan klar och denna sändes till Jordbruksverket för godkännande. Den 11 januari 2016 fattade Jordbruksverket det formella startbeslutet för leaderområdet och strategin med tillhörande bilagor godkändes.

Projektmedel – föreningens driftsprojekt

Växtlust Värmlands utvecklingsstrategi omfattar drygt 51 miljoner kronor fördelade över tre fonder: Landsbygdsfonden, Regionalfonden och Socialfonden, där fondmedlen är kopplade till insatser inom lokalt ledd utveckling (s k leaderprojekt). Pengarna är också kopplade till fem teman som ni kan läsa mer om här.

Föreningens styrelse, leaderstyrelsen, driver genom leaderkontoret ett s k driftsprojekt ”Drift Växtlust Värmland” för att sköta leaderområdets verksamhet med ett bemannat leaderkontor och en aktiv styrelse ända till år 2023. Vi får genom driftsprojektet pengar till uppdraget att informera våra intressenter om programperiodens projektmöjligheter, vägleda er som ansöker om stöd i Jordbruksverkets it-system, handlägga de projektärenden som kommer in samt fatta LAG-beslut om kompletta projektansökningar. Att ge stöd till projektägare under pågående projekt är ytterligare en viktig uppgift för leaderkontoret, liksom att utvärdera arbetet och återrapportera årligen till Jordbruksverket.

LAG Växtlust Värmland - Styrelsen

Arbetsutskott (AU)

Anna-Lena Carlsson Ordf.

Anna-Lena Carlsson

Ordförande Växtlust Värmland. Offentlig företrädare Torsby. Arbetsutskott.

Kompetens, nyckelord: Helhetsperspektiv som kommunrepresentant, koordinator. Ledamot i LAG i f g leaderförening. Egen företagarerfarenhet inom handel. Föreningserfarenhet lokalt och nationellt. Projektvana. Särskild kunskap inom tillgänglighet, rehabilitering och småskalig energi.

anna-lena.carlsson@torsby.se
076-816 57 42
Kari Staatsen - Förste vice ordförande

Kari Staatsen

Förste vice ordförande Växtlust Värmland. AB Hilmer Andersson. Företagare/privat företrädare Eda. Arbetsutskott.

Kompetens, nyckelord: Företagarperspektiv genom familjeföretaget AB Hilmer Andersson (sågverk med många anställda) . Ledamot i LAG i f g leaderförening. Erfarenhet från lokal företagarförening. Samhällsengagerad, även lokalpolitiker. Särskild kunskap inom miljöarbete, natur och biologisk mångfald. Anknytning till Norge och Holland.

kari.andersson@hilmer.se
073-820 66 05
Sture Hermansson - Växtlust

Sture Hermansson

Andre vice ordförande Växtlust Värmland. Värmlandsidrotten. Civilsamhällets (ideell) företrädare. Arbetsutskott.

Kompetens, nyckelord: Värmlandsperspektiv från civilsamhället. Föreningserfarenhet som styrelseledamot i flera ideella ungdomsföreningar. Även företagare inom projektutveckling och f d länsråd med breda nätverk. God kunskap om myndighetsutövning, offentlig verksamhet, regelverk och skyldigheter. Särskild kunskap inom de tre fonder som finansierar projektverksamheten (landsbygds-, regional- och socialfonden)., arbetsutskottet.

brantevikab@gmail.com
070-593-20 51

Offentliga ledamöter

Tobias Eriksson

Ledamot. Offentlig företrädare Sunne.

Kompetens, nyckelord: Helhetsperspektiv som kommunrepresentant. Erfarenhet av lokalt utvecklingsarbete i kommunala rollen. Landsbygdsbo. Kunskap inom metoder/arbetsmarknadsfrågor. Tidigare aktiv i fotbollsförening. Brett nätverk. Särskild kunskap inom jakt och fiske som intresseområden.

tobias.eriksson@sunne.se
Sten Fransson - offentlig ledamot Arvika

Sten Fransson

Ledamot. Offentlig företrädare Arvika.

Kompetens, nyckelord: Helhetsperspektiv som kommunrepresentant. Över 20 års erfarenhet av EU-frågor. Projektvana. Erfarenhet av företagsutveckling och bred erfarenhet av styrelsearbete inom föreningslivet. Kunskap om metoder/arbetsmarknadsfrågor och miljöfrågor. Särskild kunskap från roller inom museiförening och historisk förening.

sten.fransson@telia.com
Ann-Sofie Ronacher - offentlig ledamot Hagfors

Ann-Sofie Ronacher

Ledamot. Offentlig företrädare Hagfors.

Kompetens, nyckelord: Helhetsperspektiv som kommunrepresentant. Erfarenhet från kommunalt HVB hem för ensamkommande barn, lokalt utvecklingsarbete inom kommunen och av styrelsearbete i kommunalt bostadsbolag. Kunskap om arbetsmarknadsfrågor, miljö- och naturfrågor. Föreningsaktiv som idrottsförälder. Särskild kunskap inom jämställdhet, ungas delaktighet och utrikesföddas etablering i samhället som intresseområden.

ann-sofie.ronacher@hagfors.se

Privata ledamöter/företagare

Stella Broos - ledamot Sunne

Stella Broos

Ledamot. Företagare/privat företrädare Sunne.

Kompetens, nyckelord: Kulturföretagare Alma Löv Museum. Kunskap och god kännedom om kultur, konst och film med aktiva nätverk. Fokus inom kulturen är barn och unga samt integration. Analytisk förmåga. Erfarenhet av styrelsearbete inom Konstfrämjandet Värmland. Kunskap även inom företagarfrågor, natur och biologisk mångfald. Aktiv inom Majorskorna, nätverk för företagarkvinnor i Sunne. Anknytning till Holland.

stella.broos@gmail.com

Lars Nilsson

Ledamot. Företagare/privat företrädare Arvika.

Kompetens, nyckelord: Träförädlare med företaget Rackstad Trä, utför även legoarbete. Aktiva nätverk bland träförädlare i Värmland och Sverige. Deltog i LAG:s internationella projekt med kunskap om samarbetsprojekt i f g programperiod. Kunskap om produktionsteknik, flöden och logistik med ett tekniskt synsätt. Viss erfarenhet av ISO-certifiering. Specialintressen skog och natur, jakt, fiske och friluftsliv.

rackstadtra@spray.se
Britt-Marie Nordquist - företagare/privat ledamot Hagfors

Britt-Marie Nordquist

Ledamot. Företagare/privat företrädare Hagfors.

Kompetens, nyckelord: Skogsföretagare och utbildad viltmästare. Nästan 30 års arbete och erfarenhet inom Svenska Jägarförbundet. Föreningsaktiv med aktiva nätverk bland jägare, älghund- och hästintressenter, studieförbundet Vuxenskolan och Mellanskog. Erfarenhet av lokalt utvecklingsarbete, regionalt styrelsearbete och av leadermetoden då LRF Värmland var projektägare. Särskild kunskap om landsbygdens näringar, småföretagande samt natur och miljö.

nordquist.bm@gmail.com

Ideella/civilsamhällets ledamöter

Sven Andersson - Växtlust

Sven (Svenne) Andersson

Ledamot (ny). Föreningslivet i Östra Ämtervik. Ideell företrädare. Sunne.

Kompetens, nyckelord: Föreningskunskap från lokalsamhället. Erfarenhet av LRF-avdelnings lokala arbete för bygden samt LRF:s kommungruppsarbete. Landsbygdsföretagare med skog. Särskild kunskap om ekonomisk förening med syfte att förmedla tjänster från bygdens resurser, byggnadsarbete samt ekologisk produktion/KRAV.

svenneemtervik@gmail.com

Alf Dalberg

Ledamot. Svenska Kyrkan. Civilsamhällets (ideell) företrädare Arvika.

Kompetens, nyckelord: Präst inom Arvika pastorat och fritidslantbrukare i Gräsmark. Föreningsaktiv bl a inom LRF Fryksdalen. Erfarenhet av styrelsearbete inom kyrkoråd, församlingsråd samt av frågor rörande kommunal socialnämnd. Projektägarerfarenhet av leadermetoden i f g programperiod. Särskilt intresserad av problemlösning, historia och framtid.

alf.dalberg@svenskakyrkan.se
Thomas Petersson - Växtlust

Thomas Peterson

Ledamot. Föreningslivet i Långserud. Ideell företrädare Säffle.

Kompetens, nyckelord: Föreningsaktiv inom lokala idrottsföreningar och engagerad i styrelsen för Långseruds Friskola. Driver även företaget Naturbyn. Medlem i Visit Värmland ekonomisk förening. Aktiva nätverk inom turism och idrott samt mångårig erfarenhet av lokalt utvecklingsarbete genom Långseruds utvecklingsgrupp. Kännedom om leadermetoden genom lokala utvecklingsprojekt i f g programperiod. Särskilt intresserad av företagande, skola och utveckling.

thomas@naturbyn.nu

Ungdomsledamöter

Sofia Welenstrand - Ungdomsledamot

Sofia Welenstrand

Ungdomsledamot i LAG och beredningsgrupp. Ideell företrädare Torsby.

weliz_safir@hotmail.com

Alexander Paulsson

Ungdomsersättare i LAG samt ledamot i beredningsgrupp. Ideell företrädare Hagfors.

alexander.paulsson@ssu.se

Ersättare

Birgitta Edvardsson Kyrk

Ersättare (ny). Offentlig företrädare Säffle.

birgitta.ekyrk@telia.com

Olov (Ola) Dahlström

Ersättare. Offentlig företrädare Eda.

ola-d@hotmail.com

Glenn Mattsing

Ersättare. Företagare/privat företrädare Torsby.

glenn@destinationlangflon.se

Gina Persson

Ersättare (ny). Företagare/privat företrädare Torsby.

gina@langberget.se

Catarina Nilsson

Ersättare (ny). Ideell företrädare Säffle.

remmenegard@telia.com

Göran Nilsson

Ersättare (ny). Ideell företrädare Eda.

goran.nilsson@nektab.se

Protokoll

Du kan ta del av den verksamhet som bedrivs inom leaderföreningen löpande genom att läsa LAG Växtlust Värmlands (leaderstyrelsens) protokoll. De finns utlagda indelade efter verksamhetsår.

2015

Visa protokoll

2016

Visa protokoll

2017

Visa protokoll

Medlemsinfo

Föreningen Växtlust Värmland tillämpar ett öppet medlemskap, där fysiska och juridiska personer som vill verka för föreningens ändamål, stadgar och beslut är lika välkomna.

Föreningens medlemskår ska bestå av såväl offentliga aktörer som privata företag och ideella föreningar i syfte att uppnå trepartnerskap. Medlem ska bo eller bedriva verksamhet i leaderområdet. Medlem som inte följer föreningens ändamål och stadgar kan uteslutas genom styrelsebeslut. Som medlem i en leaderförening kan du kan vara med och påverka utvecklingsarbetet i ditt närområde. Om du är intresserad av att vara aktiv kan du också bidra till en positiv process under programperioden 2014-2020. Arbetet avslutas i praktiken först under år 2023. Vid årsskiftet 2016/2017 var vi ett trettiotal medlemmar i föreningen.

Vill du eller din organisation bli medlem i leaderföreningen? Då är du varmt välkommen att kontakta oss!

Så här gör du för att bli medlem:
Skicka aktuella kontaktuppgifter gällande den nya medlemmen (dig själv eller den du företräder) till info@vaxtlust.se . Ge besked om följande:

  • Namn
  • Ev. kontaktperson
  • Adress och ort
  • Epost
  • Mobilnummer.
  • Ange också var du bor eller är verksam, om din adress inte anger att du finns inom leaderområdet. Det samma gäller för organisationsmedlemmar.

När du kontaktar oss kan du självklart också få mer information om du så önskar. Dessutom får du bankgirouppgift för betalning av årets medlemsavgift, 200 kr.

Stadgar

Här kan du läsa våra stadgar.


Handlingar årsmöte

Föreningen Växtlust Värmlands första årsmöte hölls i september 2015, när leaderföreningen bildades. Protokoll med bilagor från detta möte, liksom protokoll och bilagor från varje årsmöte efter det kan du ta del av här. Från och med 2017 finns även årsredovisningar utlagda här.